Unge Høyre vil redusere handlingsregelen, gi kulturnorge flere ben å stå på og slå et slag for det norske språket

I helgen avholdt Unge Høyres landsstyre møte på Tøyen i Oslo. Der vedtok vi blant annet ny kultur- og språkpolitikk og en uttalelse om handlingsregelen.

Fylkesleder i Oslo Unge Høyre, Elisabeth Tangen, holder innlegg under landsstyret.

Unge Høyres landsstyre (LS) er partiets høyeste organ og består av sentralstyret, fylkeslederne og to landsmøtevalgte medlemmer. Landsstyret møtes flere ganger i løpet av året for å behandle organisatoriske saker og for å diskutere og vedta ny nasjonal politikk. Alle fylkesforeninger kan sende inn forslag til resolusjoner som skal behandles, og en resolusjonskomité legger frem en anbefaling om hvilke av disse som skal behandles. Her kan du se en oversikt over alle medlemmene i landsstyret→

Er det på tide å redusere hvor mye staten kan bruke av oljefondet?

Unge Høyre vil redusere handlingsreglen

En av sakene som ble behandlet på LS var en uttalelse om handlingsregelen. For selv om alt tyder på at den norske økonomien kommer til å bli enda tøffere fremover, klarer fortsatt ikke partiene på begge sider av politikken å ta nødvendige prioriteringer.

Hva er egentlig handlingsregelen?

Inntektene til staten fra Oljenæringen går direkte inn i Statens pensjonsfond utland (oljefondet). Handlingsregelen ble vedtatt av Stortinget i 2001 og bestemmer hvor stor del av Oljefondet som fra år til år kan brukes i statsbudsjettet.

Regelen innebærer at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som tilsvarer den årlige avkastningen man kan regne med å få fra Oljefondet. I utgangspunktet innebærer det at Stortinget ikke skulle bruke mer enn 3 prosent av fondskapitalen for å skape balanse i statsbudsjettet. Unge Høyre vil redusere handlingsregelen til 2,5 prosent.

Oljefondet har tjent oss godt. Likevel bidrar fondet til at norske politikere slipper å prioritere pengebruk og valgkampløfter. Oljefondet blir en hvilepute der pengene brukes til å oppnå enkle politiske mål, istedenfor at politikerne faktisk må gjøre upopulære og harde prioriteringer. Med slike holdninger blir norsk politikk en konkurranse om hvem som kan bevilge mest. Det er ikke bærekraftig.

Unge Høyre er skuffet over at selv ikke Høyre har evnet å redusere den offentlige pengebruken. Når selv Høyre ikke evner å prioritere, ser Unge Høyre det som nødvendig å stramme inn på rammene for oljepengebruken. Derfor foreslår vi å redusere handlingsregelen til 2,5 prosent fra dagens tre prosent.

Rhiannon Hovden Edwards, bransjedirektør for kultur og opplevelser i Virke besøkte landsstyret for å snakke om kulturnorge og deres behov.

Vi trenger en ny og bærekraftig kulturpolitikk

Unge Høyre mener kultur har en egenverdi, og at staten har et ansvar for at kultur formidles i alle deler av landet, både gjennom støtte til store nasjonale kulturinstitusjoner, og til lokale og regionale kulturarenaer. Kultur er en del av Norges største folkebevegelse, hvor alle på sitt vis bidrar til deltakelse og inkludering, og vi tror kulturen er på sitt beste når offentlige, ideelle, private og frivillige jobber sammen.

Om kulturen skal bli mindre finansielt avhengig av staten, er staten nødt til å legge mindre føringer for kulturen. I dag fører en rekke ordninger til at kulturaktører ikke får drifte som de vil. Derfor vil Unge Høyre liberalisere rammene for kulturen.

Det er også viktig at alle får mulighet til å ta del i kulturlivet, uavhengig av bakgrunn. I dag kan ting som økonomisk situasjon, sosial bakgrunn, funksjonsevne og bosted ha noe å si på hvilke kultur- eller idrettstilbud man kan delta på. Derfor foreslår vi blant annet å innføre et fritidskort for alle unge, som vil kunne gi flere muligheten til å delta i kultur- og idrettslivet.

Tonje Nilsen (sentralstyremedlem) og Ola Svenneby (leder) på landsstyremøtet i november.

Det norske språket er truet – det vil vi gjøre noe med.

Det norske språket er en viktig del av kulturen vår, men i dag er det norske språkets stilling utfordret. Engelsk overtar mer og mer som undervisningsspråk og fagspråk, og innslag av fremmedspråklige ord og uttrykk, også kalt importord, øker med rekordfart. Det vil Unge Høyre gjøre noe med.

Til tross for at striden mellom norsk og engelsk bare blir større og større, står ikke det norske språket samlet i kampen. Den unødvendige kampen mellom bokmål og nynorsk har ført til at vi har innført absurde regler hvor nynorsk har særfordeler over bokmål. Derfor ønsker Unge Høyre å opprettholde nynorsk som en av de offisielle målformene i Norge. Kampen kan ikke lenger stå mellom nynorsk og bokmål, men må dreie seg om å styrke hele norskspråket. Da må målformene likestilles.

Her kan du lese resolusjonene i sin helhet: