Hva er viktigst av klimautslipp og naturhensynet?

På Landsmøtet 21. – 23. juni skal vi vedta et nytt program. Programmet «Det viktigste først», prøver å finne dagens svar på morgendagens utfordringer. En av dissensene i programmet handler om hva som er viktigst av klima og natur. Ola Svenneby representerer mindretallet i komiteen, mens Vegard Sem representerer flertallet.

Flertallet:

At kutt i klimagassutslipp gjennom energiutbygging må veie tyngre enn
naturhensyn

Mindretallet

Stryke punktet
(Dissensen er tatt ut av Ola Svenneby og Nikolai Dyvik
)

Mindretallets begrunnelse

Ola Svenneby fra programkomiteen, mener at naturhensynene er viktigtere å ivareta enn enn klimagass utslipp.

Naturen må ivaretas

Det er umulig å skille mellom klima- og naturutfordringene. De henger tett sammen. Også i Norge vet vi at uberørt natur bygges ned. Det gir klimagassutslipp, men er også svært ødeleggende for viktige økosystemer.

Vi har forpliktet oss til å ivareta naturen vår. Den skal fremdeles forvaltes, utnyttes og brukes. Men den må ivaretas. Å bruke energi som påskudd for å bygge ned natur er dessuten ikke et godt argument. Det er når vi verdsetter naturen høyt, vi vil få de beste energiformene. Vindmøller er for eksempel avhengige av store naturinngrep, mens kjernekraft ikke er det.

Dessuten har naturen høy verdi for enkeltmennesker og vår livsutfoldelse. Vi kan derfor ikke lure oss selv til å tro, at ethvert naturoffer til gode for klimaet er løsningen på problemet.

Av Ola Svenneby

Flertallets begrunnelse

Vegard Sem mener at energibehov er det viktigste i klimadebatten

Energibehovet må dekkes

Økt energiproduksjon er den eneste realistiske løsningen for å kutte utslipp i Norge. For konkurransedyktigheten til norsk næringsliv og muligheten for utviklingen av nytt næringsliv i Norge, er også økt produksjon av grønn energi helt sentralt. I tillegg ser vi at mangel på energi, både i Europa og Norge, fører til at prisene går opp for vanlige folk. Det finnes annen løsning på dette problemet enn økt produksjon av grønn energi.

All energiproduksjon krever naturinngrep. Det er en realitet som må aksepteres. Spørsmålet er da ganske enkelt: skal vi verne natur eller skal vi sikre levelige strømpriser for folk og bedrifter? 

Vi vet at kun 1,8% av Norges landareal er nedbygd i dag. Det er store muligheter for utbygging av energiproduksjon i Norge, og den totale andelen nedbygd natur er enda, relativt sett, svært begrenset. Mindretallet mener derfor at for å sikre næringslivets vilkår og strømprisene for vanlige folk, må økt energiproduksjon prioriteres fremfor vern av natur.

Av Vegard Sem