For skoleelever

Velkommen skoleelever!

Skriver du en skoleoppgave om Unge Høyre, og lurer på hva vi jobber med og står for? Da er dette siden for deg!

Våre viktigste saker er:

 • Å skape verdens beste skole
 • Lavere skatter og avgifter
 • Rask hjelp når du blir syk
 • Gjøre det lettere å ansette unge
 • Stoppe utslippene, ikke utviklingen

Les videre for å lære mer om våre toppsaker!

Hva er Unge Høyre?

Unge Høyre er det største ungdomspartiet i Norge, med fylkes- og lokalforeninger over hele landet. Vi er ungdomspartiet til Høyre, og lederen av Unge Høyre er Ola Svenneby. Aldersgrensen for å melde seg inn er 15 år, men man kan melde seg inn uansett alder så lenge man har foreldres godkjenning.

Dersom du ønsker å melde deg inn og er under 15 år, kan du og dine foresatte sende en mail til info@ungehoyre.no

Unge Høyre er et liberalt-konservativt parti. Det betyr at vi vil gi deg muligheten til å bestemme mer over eget liv. For eksempel ved å bestemme nivå på undervisningen din selv, beholde mer av din egen inntekt og bestemme selv hvor du vil få behandling når du blir syk. Samtidig mener vi at samfunnet vårt skal endres over tid, uten store og voldsomme forandringer.

Hos Unge Høyre er det medlemmene som er første prioritet. Unge Høyre skal påvirke Høyres politikk, og da er det viktig at Unge Høyres politikk også er medlemmenes politikk. Vi jobber aktivt med å gi medlemmene våre muligheten til å påvirke hva vi mener. Gjennom å delta på skoleringer, diskutere politikk og delta på landsmøter gir vi medlemmene våre mulighet til å forme morgendagens samfunn. Som aktivt medlem i Unge Høyre får du muligheter og erfaringer du ikke får på skolen. Tid man investerer i Unge Høyre er derfor gull verdt senere i livet.

Alle møter i Unge Høyre inneholder en eller annen form for skolering eller politisk diskusjon. Uansett om det er i lokallag, fylkeslag eller i sentralstyret. Dette er fordi alle som er medlem i Unge Høyre har et ønske om å lære mer om politikk. Hva man diskuterer eller lærer om på medlemsmøtene varierer fra gang til gang. På den måten kan vi lære medlemmene våre om alt fra skolepolitikk til hvordan man skal løse klimautfordringene.

Lokal politikk

Siden Unge Høyre utvikler politikk over hele landet, er også noe av politikken forskjellig fra sted til sted. Lurer du på hva vi mener om lokale saker? Send en e-post til din fylkesleder på DittFylke@ungehoyre.no

I Unge Høyre jobber vi med å utvikle medlemmene våre innenfor fire kjernekompetanser:

 1. Utvikling av politikk
  Å utvikle politikk handler om å finne kreative løsninger samfunnets utfordringer. Alle medlemmer i Unge Høyre står fritt til å sende inn forslag til ny politikk. Politikkutviklingen skjer på forskjellige plattformer, hvor den viktigste er Unge Høyres Landsmøte, som avholdes annethvert år.
 2. Kommunikasjon av politikk
  Unge Høyres politikk kommuniseres i aviser og på TV, på sosiale medier, i debatter og ute blant venner. Ved å lære medlemmene våre hvordan man argumenterer for sitt synspunkt blir politikken kommunisert til andre utenfor partiet.
 3. Ledelse- og talentutvikling
  I Unge Høyre kan man lede en forening i en stor organisasjon fra en ung alder. Vi er derfor veldig opptatt av å lære medlemmene våre hvordan man skal lede andre og delegere oppgaver. Erfaringen som leder i et lokal- eller fylkeslag er derfor noe man får stor nytte av senere i arbeidslivet.
 4. Organisasjon
  Gjennom god organisasjonsutvikling får man forståelse for hvordan man skaper engasjement som gjør Unge Høyre enda større. For å sørge for god organisasjonsutvikling gir vi medlemmene våre en forståelse for hvordan Unge Høyre, samfunnet og politikken vår fungerer.

Lurer du på noe mer om Unge Høyre? Send en e-post til info@ungehoyre.no eller bli medlem i Unge Høyre her!

Våre fem hovedsaker

Alle elever er forskjellige. Noen tar til seg kunnskap fort, mens andre trenger mer tilrettelegging. Noen trives på skolen, mens andre ikke vil nærme seg skolegården. En god skolegang er kjempeviktig for at flere fullfører videregående, og kommer ut i jobb etter at man er ferdig utdannet.

Vi mener det er viktig at alle elever skal få undervisning tilpasset deres nivå. Derfor ønsker vi å innføre nivåvalg i flere fag, videreutdanne enda flere lærere og sørge for mer praktisk undervisning. Det er mange elever som ikke kan lese, skrive og regne skikkelig når de er ferdige på skolen. Derfor er det viktig at vi har gode lærere som gjør skolen morsom, tilpasset og forståelig.

Derfor vil Unge Høyre:

 • Innføre fritt nivåvalg.
 • Videreutdanne lærere slik at alle elever møter en flink og motivert lærer.
 • Sørge for mer praktisk undervisning.

Mange jobber natt og dag for å få endene til å møtes. Samtidig går nesten en fjerdedel av inntekten vår til staten. Har man i tillegg formue eller eiendom er det stor fare for at man må betale skatt på det også.

Unge Høyre mener at skatt er viktig, men at man til syvende og sist skal beholde mest mulig av egen inntekt.

Derfor ønsker vi å senke skattenivået i Norge, frata kommuner retten til å innføre urettferdige skatter og fjerne skatt som ødelegger for næringslivet.

Derfor vil Unge Høyre:

 • Senke det totale skatte- og avgiftsnivået.
 • Fjerne kommuners mulighet til å kreve inn eiendomsskatt.
 • Fjerne formueskatten.

Alle som er syke skal ha rask helsehjelp. For Unge Høyre har det ikke så mye å si om behandlingen du får er på et offentlig eller privat sykehus. Det viktigste for oss er at du får den hjelpen du trenger når du trenger den. Derfor vil vi gjeninnføre fritt behandlingsvalg. Det betyr at du man står fritt til å velge om behandlingen man får skal være ved et privat eller offentlig sykehus, og staten skal ta regningen.

Samtidig er også psykisk og fysisk helse minst like viktig. Derfor vil vi blant annet styrke skolehelsetjenesten, og sørge for at alle kommuner skal ha en egen psykolog. På den måten kan flere få hjelpen de trenger raskest mulig.

Derfor vil Unge Høyre:

 • Gjeninnføre fritt behandlingsvalg.
 • Sørge for at alle kommuner har en kommunepsykolog.
 • Styrke skolehelsetjenesten.

Oss unge har lyst til å jobbe. Enten det er for å få litt ekstra lommepenger, betale for lappen eller hvis man vil starte å spare til bolig. Dessverre er det alt for vanskelig for bedrifter å ansette unge i dag.

Blant annet må norske arbeidsgivere betale en arbeidsgiveravgift. Det betyr at for den som gir deg en jobb, også må betale penger til staten bare for å ansette deg. Unge Høyre mener arbeidsgiveravgiften er et direkte tiltak for å hindre at unge kommer seg ut i jobb. Derfor vil vi fjerne arbeidsgiveravgiften for unge.

Til slutt er jobbene som unge får, er ofte dårlig betalt. Derfor er det desto viktigere at man får beholde så mye som mulig av lønnen man tjener opp. Dette vil Unge Høyre fikse ved å blant annet gi skattelette til alle unge i arbeid. I tillegg vil vi la unge kunne tjene opp til 100.000kr uten å måtte betale skatt.

Derfor vil Unge Høyre:

 • Fjerne arbeidsgiveravgift for ansatte under 25 år.
 • Øke frikortgrensen til 100.000kr for unge under 25 år.
 • Innføre ekstra skattelette for unge under 30 år.

Vi lever i en tid hvor hav kan sluke opp hele land, regnskogen brenner og stadig fler må flykte fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer. Klimakrisen er vår tids største utfordring. Unge Høyre vil kutte utslippene, ikke utviklingen.

Dersom vi skal vi bekjempe klimakrisen er vi nødt til å gå fra fossil til fornybar energi. Samtidig er ikke klimaendringene et lokalt problem her i Norge, men en stor internasjonal utfordring. Blant annet er det mange av våre naboland som fortsatt er avhengig av kull for dekke energibehovet deres. Derfor vil Unge Høyre at Norge skal kunne selge vår grønne energi til nabolandene våre, slik at de også kan være med på det grønne skiftet. Med Unge Høyre vil Norge bli Europas grønne batteri.

I tillegg må man gjøre det enklere og billigere å ta miljøvennlige valg. Det gjør vi ved å senke avgiftene på miljøvennlige alternativer, som for eksempel El-biler. Samtidig som vi øker avgiftene på de miljøfiendtlige alternativene.

Derfor vil Unge Høyre:

 • Selge norsk fornybar energi til utlandet.
 • Senke avgiftene på miljøvennlige alternativer.
 • Øke avgiftene på miljøfiendtlige alternativer.