Skatter og avgifter

Unge Høyre vil redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået slik at du kan beholde enda mer av dine egne penger.

Dette er problemet

Skatt er et av statens fremste virkemidler for å finansiere velferdstjenester og drive sosial utjevning. Likevel er skatt også et av de mest inngripende virkemidlene staten kan bruke, og man skal bruke det med stor varsomhet. Penger er makt. Derfor mener Unge Høyre at staten skal ha mindre penger og at folk skal få beholde mer av sin egen inntekt. For Unge Høyre er det et selvstendig mål å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket for å gi mer makt til enkeltmennesker.

Vi vil ha et skattesystem som gjør at det alltid skal lønne seg å jobbe. Vi ønsker også å ha et skattesystem som gjør det billigere å være miljøvennlig og dyrere å forurense. Vi vil fjerne eiendomsskatten, vi vil ikke ha arveavgift og vi vil ha et mer rettferdig skattesystem som gjør at bedrifter som har inntekter i Norge også skatter til Norge.

Norge er ett av få land som fremdeles har formueskatt, og det er det eneste landet i verden hvor formuesskatten slår inn på et lavt nivå. Formuesskatten tar utgangspunkt i personers nettoformue, og nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommunen og staten. Dette er en stor ulempe for norske bedriftseiere, fordi de må betale skatt på bedriften sin uten at konkurrenter fra andre land må betale samme skatt. Dette rammer særlig de små og mellomstore bedriftene, som utgjør 99% av alle bedriftene i Norge.

Unge Høyre mener at hverken kommunen eller staten skal ha rett til å innkreve skatt på primæreiendom. Det er usosialt å skattlegge folks hjem. 

Avgifter er et av statens fremste virkemidler for å finansiere velferdstjenester og vri forbruk. Avgifter er et nødvendig onde for å få inntekter til staten, som skal fordeles på gode formål. Vi mener at et eksempel på et godt formål er at avgifter brukes for å sørge for at grønne valg premieres, og at forurensende adferd avgiftslegges hardere. Unge Høyre vil redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket for å gi mer makt til enkeltmennesket. 

unge Høyre

Vi vil redusere skattene og avgiftene så folk får beholde mer av pengene sine, og så bedrifter kan bruke mer penger på å forbedre seg og mindre på å betale staten

venstresiden

Regjeringen har siden de tok over i 2021 økt skattene med over 53 milliarder kroner og eser ut statsbudsjettet. Regningen for dette er der vi skattebetalere som må ta.

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Redusere det samlede skatte- og avgiftsnivået
  • Fjerne formuesskatten
  • Fjerne kommunenes rett til å innkreve eiendomsskatt på bolig
  • Innføre ekstra skattefradrag for unge under 35 år
  • Redusere inntekts- og selskapsskatten til 20 prosent
  • Redusere utbytteskatten
  • Ikke gjeninnføre arveavgiften
  • Kraftig redusere det samlede skatte-og avgiftstrykket
  • Harmonisere særavgift på lettere narkotiske stoffer med tobakksavgiften, ved legalisering
  • Øke CO2- avgiften.