Skole

Vi vil ha verdens beste skole – en skole hvor elevene får velge mer selv, får undervisning tilpasset sitt nivå, og hvor alle unge har mulighet til å få til akkurat det de vil.

Dette er problemet

Skolen skal være en trygg mestringsarena. Det skal være et sted som gir håp for fremtiden og et sted for læring og læringsglede. Dessverre er ikke dagens skole bra nok.

I dag er det for mange elever som ikke lærer det de trenger på skolen. I tillegg ser vi at barn av høyt utdannede foreldre har bedre språkferdigheter enn barn av lavt utdannede foreldre allerede i treårsalderen. Dersom man ikke får hjelpen man trenger tidlig, vil man falle lenger og lenger bak i løpet av skoleløpet. 

Unge Høyre vil at alle elever skal ha mulighet til å utvikle egne evner og ferdigheter. Tidlig innsats skal gi flere barn hjelp med en gang utfordringene oppstår. Elevenes bosted eller sosiale bakgrunn skal ikke være avgjørende for deres muligheter til å lykkes og lære på̊ skolen. Tidlig innsats handler om å fange opp elever som sliter og gi dem hjelp tidlig i skoleløpet slik at de ikke blir hengende etter.  

1 av 5 elever fullfører ikke videregående opplæring og flertallet av disse er gutter. I tillegg har norske gutter både større sannsynlighet for å oppnå dårligere skoleresultater og lavere forventninger til høyere utdanning enn jenter. Vi vet også at den norske skolen reproduserer forskjeller. For å stoppe denne utviklingen, må vi tilpasse skolen bedre til hver enkelt elev.

Dessuten opplever flere og flere elever et større press i skolehverdagen. Psykisk helse må prioriteres høyere på skolene for å ta bedre vare på elevene og hindre frafall. 

Norske politikere bevilger mer penger enn de fleste andre land til skole, samtidig som den norske skolen reproduserer sosiale forskjeller og skaper et større skille mellom gutter og jenter. I tillegg ser vi at skolen ikke er godt nok tilpasset samfunnets og elevenes behov. Det vil Unge Høyre gjøre noe med!

Forskjellen mellom Unge Høyre og de andre partiene

unge Høyre

Vi mener elevene bør få bestemme mer over sin egen skolehverdag, og vil blant annet ha fritt skolevalg, fritt nivåvalg, anonym retting av prøver og eksamen før russetida.

venstresiden

Politikerne på venstresiden mener de vet best hva som er bra for deg. Blant annet bråstoppet regjeringen innføringen av nasjonalt fritt skolevalg da de fikk makten i 2021.

Dette er Unge Høyres løsninger

 • Ha nasjonalt fritt skolevalg i videregående skole med mulighet for regionale tilpasninger, som soneinndeling og reisegaranti.
 • Innføre nivåvalg fra første klasse i videregående skole etter modell fra IB, der elevene kan velge standardnivå eller høyere nivå i fellesfagene.
 • Innføre anonym retting av store prøver og innleveringer.
 • Legge til rette for at elever i videregående opplæring kan ta fag på høyere nivå.
 • Innføre færre, men mer intensive, fag per semester i den videregående skolen etter modell fra høyere utdanning.
 • Flytte alle skriftlige eksamener, slik at man er ferdig med skriftlig eksamen innen 17. mai, og at russetiden begynner etter dette.
 • At alle elever skal ha tilgang på skolepsykolog.
 • At alle skoler skal ha helsesykepleier og miljøarbeider.
 • Etablere tettere samarbeid med ungdomsskole og videregående skole for å gjøre overgangen lettere og frafallet mindre. 
 • At alle fylkeskommuner skal tilby elevene frivillig sommerskole i forkant av videregående skole. 
 • Gi kommunene ansvar for å føre tilsyn med, samt innføre en aktivitetsplikt for høyt fravær i ungdomsskolen. Ved høyt fravær skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å forhindre ytterligere fravær, samt koble inn elevens foresatte, barnevern og helsetjeneste. 
 • Gi elever med mindre enn 30 grunnskolepoeng muligheten til å ta et 11. skoleår før de starter på videregående. Elever med mindre enn 30 grunnskolepoeng gis også muligheten til å ta videregående opplæring gjennom et tilrettelagt løp over fire år.
 • Ha nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering i skolen. 
 • Bedre opplæring i hvilke konsekvenser digital mobbing og lovbrudd kan ha. 
 • Gi elevene større frihet til å bytte klasser om de ikke trives. 
 •  Gi kommunene frihet til å konkurranseutsette rådgivningstjenesten.
 • At alle gutter skal ha reell tilgang på egen helsestasjon for gutter.