Verdens beste skole

Skolen skal være en trygg mestringsarena. Det skal være et sted som gir håp for fremtiden og et sted for læring og læringsglede. Dessverre er ikke dagens skole bra nok. 1 av 4 elever fullfører ikke videregående opplæring og flertallet av disse er gutter. I tillegg har norske gutter både større sannsynlighet for å oppnå dårligere skoleresultater og lavere forventninger til høyere utdanning enn jenter. Vi vet også at den norske skolen reproduserer forskjeller.

For å stoppe denne utviklingen må vi tilpasse skolen bedre til hver enkelt elev. Dagens skole må også tilpasse seg bedre til dagens samfunn. Vi lever i en stadig mer digitalisert verden, og hvis Norge skal henge med på denne utviklingen trenger vi mer fokus på IKT i skolen. Dessuten opplever flere og flere elever et større press i skolehverdagen. Psykisk helse må prioriteres høyere på skolene for å ta bedre vare på elevene og hindre frafall. 

Norske politikere bevilger mer penger enn de fleste andre land til skole, samtidig som den norske skolen reproduserer sosiale forskjeller og skaper et større skille mellom gutter og jenter. I tillegg ser vi at skolen ikke er godt nok samfunnets og elevenes behov. Det vil Unge Høyre gjøre noe med!

Unge Høyre vil: 

 • Etablere tettere samarbeid med ungdomsskole og videregående skole for å gjøre overgangen lettere og frafallet mindre. 
 • At alle fylkeskommuner skal tilby elevene frivillig sommerskole i forkant av videregående skole. 
 • Gi kommunene ansvar for å føre tilsyn med, samt innføre en aktivitetsplikt for høyt fravær i ungdomsskolen. Ved høyt fravær skal kommunen iverksette nødvendige tiltak for å forhindre ytterligere fravær, samt koble inn elevens foresatte, barnevern og helsetjeneste. 
 • Gi elever med mindre enn 30 grunnskolepoeng muligheten til å ta et 11. skoleår før de starter på videregående. Elever med mindre enn 30 grunnskolepoeng gis også muligheten til å ta videregående opplæring gjennom et tilrettelagt løp over fire år.
 • Ha nulltoleranse for mobbing, diskriminering og trakassering i skolen. 
 • Bedre opplæring i hvilke konsekvenser digital mobbing og lovbrudd kan ha. 
 • Gi elevene større frihet til å bytte klasser om de ikke trives. 
 • At alle elever skal ha tilgang på skolepsykolog.
 • At alle skoler skal ha helsesykepleier og miljøarbeider.
 •  Gi kommunene frihet til å konkurranseutsette rådgivningstjenesten.
 • At alle gutter skal ha reell tilgang på egen helsestasjon for gutter.