Videregående skole

Unge Høyre vil ha en videregående skole som lar elevene bestemme mer over skolehverdagen sin, men som samtidig stiller krav.

Dette er problemet

I dag er det for mange elever som ikke fullfører videregående opplæring. Det skyldes blant annet at skolen ikke er god nok til å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Det er store forskjeller mellom jenter og gutter, mellom de elevene som synes skolen kan bli for lett, og de som synes det er for vanskelig. Foreldrenes utdanningsnivå har for mye å si for barnas muligheter til å lykkes.

I tillegg får kke elever bestemme nok over egen skolehverdag. Politikere tar for mange avgjørelser elever burde få ta selv, som igjen fører til at skolen oppleves lite tilpasset og demotiverende. Mange opplever undervisningen irrelevant og unytting, og har høy sjanse for å falle ut av skolen.

Forskjellen mellom Unge Høyre og de andre partiene

UNGE HØYRE

Vi mener elevene bør få bestemme mer over sin egen skolehverdag, og vil blant annet ha fritt skolevalg, fritt nivåvalg, anonym retting av prøver og eksamen før russetida.

VENSTRESIDEN

Politikerne på venstresiden mener de vet best hva som er bra for deg. Blant annet bråstoppet regjeringen innføringen av nasjonalt fritt skolevalg da de fikk makten i 2021.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener alle elever, uansett forutsetninger og bakgrunn, om de trenger mer utfordringer eller mer hjelp, skal bli møtt med en undervisning tilpasset deres nivå. Vi vil gi elever rett til å bestemme mer over egen skolehverdag og egen undervisning, og vil legge opp skolen etter elevenes behov, ingen andres.

Unge Høyre vil:

 • Ha nasjonalt fritt skolevalg i videregående skole med mulighet for regionale tilpasninger, som soneinndeling og reisegaranti.
 • Innføre nivåvalg fra første klasse i videregående skole etter modell fra IB, der elevene kan velge standardnivå eller høyere nivå i fellesfagene.
 • Innføre anonym retting av store prøver og innleveringer.
 • Legge til rette for at elever i videregående opplæring kan ta fag på høyere nivå.
 • Innføre færre, men mer intensive, fag per semester i den videregående skolen etter modell fra høyere utdanning.
 • Flytte alle skriftlige eksamener, slik at man er ferdig med skriftlig eksamen innen 17. mai, og at russetiden begynner etter dette.
 • At alle elever skal få undervisning i sitt sidemål, men avvikle egen sidemålskarakter og eksamen i sidemål.
 • At elever skal få velge mellom bokmål og nynorsk i 1. klasse på videregående og etter det kun ha dette som skriftspråk.
 • Innføre programfag fra vg1
 • Legge til rette for at elever kan ta videregående skole på to år.
 • Jobbe for at IT- og teknologifag i større grad innføres som egne programfag.
 • Avvikle geografi som eget fag og fordele timene og innholdet til naturfag og samfunnsfag.
 • Innføre engelsk som fellesfag også i vg2.
 • Innføre mental trening som kompetansemål i kroppsøving etter den norske modellen fra Olympiatoppen.
 • Ha årlig obligatorisk seksualundervisning, og at prevensjon, sikker sex og samtykke skal inngå i denne.
 • At seksualundervisning skal holdes av fagfolk eller andre spesielt kvalifiserte, og at disse må leies inn dersom det ikke finnes kompetent personell blant lærerstaben.
 • At det innføres krav om at alle elever skal få seksualundervisning i temaer som relaterer til alle kjønn.
 • Gjøre teorien på yrkesfag mer yrkesrettet.
 • Utvide mulighetene for opptak til studier gjennom Y-veien, slik at flere fagbrev blir relevante for høyere utdanning. 
 • Åpne for at flere universiteter og høyskoler kan tilby studier uten krav om generell studiekompetanse, gjennom Y-veien.
 • At fylkeskommunene i større grad skal styre antall skoleplasser på yrkesfag ut fra arbeidsmarkedets behov og kapasitet til å ta inn lærlinger.