Videregående skole

Unge Høyre vil ha en videregående skole som lar elevene bestemme mer over skolehverdagen sin, men som samtidig stiller krav.

Dette er problemet

I dag er det for mange elever som ikke fullfører videregående opplæring. Unge Høyre mener at det viktigste er at alle får tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan få seg en jobb og leve et selvstendig liv – og ikke nødvendigvis at alle fullfører videregående skole. Samtidig vet vi at de som ikke har fullført videregående skole oftere faller utenfor arbeidslivet. Derfor må vi legge til rette for at flest mulig skal kunne fullføre den videregående opplæringen og sikre gode alternativer for de som ikke ønsker eller makter å fullføre.

Vitnemålet består i dag av mange karakterer, og i noen tilfeller veldig uheldige utslag. Alle karakterer vektes likt, til tross for stor forskjell i timeantall, og noen fag har flere karakterer. Blir man i tillegg vurdert i samme fag på eksamen, kan man få uforholdsmessig mange karakterer i ett fag på vitnemålet. Dersom det skal være flere standpunktkarakterer for enkelte fag – slik som i dag – mener Unge Høyre at karakteren skal vektes etter fagets timetall. Det vil ikke gjøre elevene dyktigere, men det vil gi en mer rettferdig sluttvurdering for elevene.

Dette er Unge Høyres løsning

 • Gi elever som ikke kommer opp på ønsket videregående opplæring muligheten til å forbedre karakterer fra ungdomsskolen.
 • Legge til rette for at elever i videregående opplæring kan ta fag på høyere nivå. 
 •  Innføre semestermodellen i videregående opplæring.
 • Innføre poengberegning av standpunkt- og eksamenskarakterer på vitnemålet fra grunnskolen og videregående opplæring etter fagenes timetall.
 •  Innføre tilbud om toårig studieforberedende løp. 
 • Stille krav til skoleeier om å tilby minimum fem ulike valgfag og gjøre valgfagene mer relevante for videre utdanning. 
 • Tilby konte-eksamen til de som styrker i VG3 før universitetene og høyskolene starter til høsten
 • Flytte alle skriftlige eksamener, slik at man er ferdig med skriftlig eksamen innen 17. mai, og at russetiden begynner etter dette.
 • Innføre anonym retting av store prøver og innleveringer
 • Etablere realfaggymnas for elever som ønsker å spesialisere seg ekstra innen realfag.
 • Gjøre teorien på yrkesfag mer yrkesrettet.
 •  Utvide mulighetene for opptak til studier gjennom Y-veien, slik at flere fagbrev blir relevante for høyere utdanning. 
 • Åpne for at flere universiteter og høyskoler kan tilby studier uten krav om generell studiekompetanse, gjennom Y-veien.
 • At fylkeskommunene i større grad skal styre antall skoleplasser på yrkesfag ut fra arbeidsmarkedets behov og kapasitet til å ta inn lærlinger. 
 • At alle fylker skal tilby elever muligheten til å ta praksisbrev. 
 • Ha et utvidet tilbud med toårig opplæring i skole for elever som ikke får lærlingplass, slik at man får mulighet til å oppnå fagbrev.