Fravær

Unge Høyre vil at flere skal fullføre videregående skole og være mer til stede på skolen.

Dette er problemet

Fraværet i videregående skole går ned, men er fremdeles altfor høyt. Selv om flere og flere fullfører videregående er det fremdeles 1 av 5 som ikke har fullført etter fem-seks år. Dette er problematisk, og det er ofte de elevene som sliter aller mest som faller fra. Flere skoler er for dårlige til å følge opp elever som er mye borte fra skolen, og allerede fra ungdomsskolen er det mange elever som har mye udokumentert fravær.

Dette er Unge Høyres løsning

For å redusere udokumentert fravær og for å følge opp elever som sliter bedre, innførte Høyre en fraværsgrense i videregående skole. Etter innføringen av fraværsgrensen har fraværet stupt og færre elever dropper ut. I snitt har fraværet sunket med nesten 30 prosent. Karakterene har i snitt gått opp, og karakterløftet var størst for dem som hadde dårligst karakterer før grensen ble innført. Fraværsgrensen hadde også størst effekt for dem mest fravær fra før. Elevene som hadde høyest fravær tidligere, var de som reduserte fraværet sitt mest.

Unge Høyre vil at elevene skal lære mer, og det forutsetter at elevene er på skolen. Vi gjør elevene i videregående skole en stor bjørnetjeneste dersom vi ikke stiller tydelige krav til oppmøte, og det bidrar også til å forberede dem til et arbeidsliv der udokumentert fravær ikke er akseptabelt.

Fraværsgrensens suksess i videregående skole har vist at den beste måten å bekjempe fravær på, er å stille noen krav. Unge Høyre mener derfor det er på tide å løse fraværsproblematikken i ungdomsskolen på samme måte, men nå er det skoleeier som skal bli stilt krav til. Ungdomsskolen er obligatorisk, og elevene kan derfor ikke få noen reaksjon dersom de er borte fra skolen, men Unge Høyre mener at for høyt fravær må utløse en handlingsplikt for skoleeier til å sette inn konkrete tiltak for å få ned fraværet.

Unge Høyre vil:

  • Beholde fraværsgrensen på 10% i videregående skole.
  • Øke fraværsgrensen til 15% i fag med to eller færre klokketimer i uka.
  • At passtimer skal gjelde som dokumentert fravær.
  • Gjøre legeerklæring gratis for alle skolelever.
  • At fravær i ungdomsskolen skal føres systematisk på alle skoler, og at foresatte får beskjed ved alt fravær for sine barn.
  • Innføre en grense på 10% fravær i ungdomsskolen. Skoleeier skal ha tiltak som settes inn når en elev overskrider grensen.
  • Innføre et nasjonalt dataregister for fravær på grunnskolen.
  • Stramme inn på reglene for permisjon i grunnskolen.
  • Sikre at skolene har plikt til å følge opp elever fra første fraværsdag.