Om Unge Høyre

Unge Høyre ble stiftet i 1922. Vi er et liberalkonservativt parti, som setter tillit til og respekt for enkeltmennesket høyt. Sammen vil vi bygge et samfunn preget av tillit, åpenhet og små forskjeller.

Vår ideologi

Unge Høyre er et liberalkonservativt parti. Våre viktigste verdier handler om enkeltmenneskers ukrenkelige frihet, og samtidig ansvar for eget liv. Vi pleier å si at vi er opptatt av frihet under ansvar. Vi i Unge Høyre er opptatt av at vi skal ha et samfunn som skaper muligheter for alle og gir rom for forskjellighet. Alle trenger ikke være like, men alle skal like muligheter til å lykkes. 

Å være liberalkonservativ innebærer for mange at vi vil endre samfunnet i en mer liberal retning der friheten til enkeltmennesker står sterkt, og der vi begrenser offentlig inngripen til å konsentrere statens ressurser om grunnleggende oppgaver. Samtidig ønsker vi å endre samfunnet med en konservativ fremgangsmåte der vi tar utgangspunkt i det samfunnet vi har, og tar vare på våre viktige institusjoner.


Prinsipprogram

Mye av politikken vi utvikler og vedtar er basert på prinsippene våre. Prinsippene våre er med andre ord med på å danne fundamentet for hvilken politikk vi skal utvikle. Unge Høyre behandlet prinsipprogrammet på landsmøtet i 2018.


Unge Høyres historie

Unge Høyres Landsforbund ble stiftet 21.februar 1922. I 2022 feirer vi derfor vårt 100-års jubileum. Før Unge Høyres Landsforbund ble stiftet hadde det vært Unge Høyre-foreninger i Oslo og Stavanger. Det var da stemmerettsalderen ble senket fra 25 til 23 år i 1920 startet arbeidet med å en ungdomsorganisasjon i Høyre. På det konstituerende landsmøte ble Lorentz Vogt valgt til første leder. Han hadde før dette vært Oslo Unge Høyres første leder. 

Lorentz Vogt mente at et sterkt pari trengte en sterk ungdomsbevegelse, og oppgaven til ungdomsforeningen er å sørge for rekruttering og være partiets salt. Det er ungdommene skal skal passe på at de eldre ikke sovner når de har fått makten de ville ha. Det er ungdommene som skal holde idealene blanke sa Lorentz Vogt. I 1923 hadde Unge Høyres landsforbund ca. 6000 medlemmer. 

Under andre verdenskrig ble organisasjon forbudt av tyskerne, men fra 1942 fantes det et hemmelig arbeidsutvalg som skulle forberede organisasjonen til å starte opp igjen etter krigen. 

Et viktig kjennetegn på Unge høyre i tiårene etter andre verdenskrig har vært å alltid stå opp for menneskers frihet fra statlig inngripen, stå opp mot diktatoriske regimer, og alltid kjempe for internasjonalt samarbeid. Derfor var EU-avstemningene i 1972 og 1994 viktige for Unge Høyre, og i begge omganger drev Unge Høyre en omfattende valgkamp for at Norge skulle bli medlem av EF og EU. 

Da Høyre vant valget og Kåre Willoch ble statsminister i 1981, opplevde også Unge Høyre at vi hadde en Høyrebølge i landet. Et kjennetegn på Willoch sin statsministerperiode var flere reformer og fjerning av reguleringer som innskrenket folks frihet i hverdagen. For Unge Høyre stod et ideologisk frihetsaspekt i skole, arbeidsliv og kulturliv sentralt som begrunnelse for reformer i Willoch-perioden. Unge Høyres mest rendyrkede fremstilling av høyrebølgen som et optimistisk og frigjørende prosjekt var kampanjen «Grenseløse Norge» i 1985.

På 1990-tallet opplevde Høyre og Unge Høyre en nedgang i medlemstall. På Landsmøtet i 1996 vedtok Unge Høyre et ideologisk program som het “Grenser for politikk” hvor man argumenterte for redusert statlig inngripen på flere områder. At det finnes grenser for politikk og hva politikere skal bestemme over oss er fremdeles noe vi i Unge Høyre snakker mye om. 

Torbjørn Røe Isaksen var leder av Unge Høyre fra 2004 til 2008. Like før han gikk av, gav han ut en bok kalt Høyre om! I den boka drøftet han konservatismen og ideologien på høyresiden i norsk politikk. 

Da Høyre vant valget og Erna Solberg ble statsminister i 2013 var Unge Høyre landets nest største ungdomsparti med litt over 5500 medlemmer. I dag er vi landets største ungdomsparti. Vi husker fremdeles på hva Lorentz Vogt sa om at vår jobb er å være partiets salt, og vår oppgave er å få flere unge til å engasjere seg i politikk, og passe på at Høyre prioriterer oss unge ved å ikke bruke for mye av våre penger, prioritere klimapolitikk så vi har en klode å leve på, og sørge for at vi har verdens beste skole som skaper muligheter for alle.


Unge Høyres leder – Ola Svenneby

Ola Svenneby er leder i Unge Høyre, er 25 år og kommer fra Våler i Solør i Innlandet. Han ble valgt til leder i oktober 2020, etter to år som 2. nestleder i Unge Høyre. Før dette var Ola fylkesleder i Hedmark Unge Høyre og han vant Unge Høyres Eliteprogram i 2017. Ola brenner for at alle elever skal møte verdens beste skole, at vi skal gå fra straff til helsehjelp i ruspolitikken og at vi skal sørge for at velferdsstaten er bærekraftig og at Norge skal fortsette å være verdens beste land å bo i. 

Ved siden av politikken studerer han samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Unge Høyres lover og
etiske retningslinjer

Unge Høyre har tre forskjellige lover. Vi har lover som sier noe om hva Landsforbundet skal drive med, fylkesforeningene våre og lokalforeningene våre. Hvis du lurer på hva hvilket organ har ansvar for, hvordan et årsmøte lovlig gjennomføres eller hva sentralstyret i Unge Høyre har ansvaret for, finner du all denne informasjonen i våre lover. Du finner lovene våre her.

Unge Høyre har etiske retningslinjer som sier noe om hvordan vi skal ha det i organisasjonen og hvordan vi skal behandle hverandre. Det er viktig at du er kjent med retningslinjene våre. Disse revideres årlig og du finner de etiske retningslinjene her.

Unge folkevalgte

Unge Høyre har mange unge folkevalgte over hele landet, som representerer Høyre i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget. Vi jobber kontinuerlig med å få unge representert i ulike organer da det er viktig for å sikre at unge blir hørt og får en stemme. 

Unge Høyre har et eget skoleringstilbud for Unge folkevalgte som vi kaller for “Ung og folkevalgt”. Skoleringstilbudet bidrar til at du som ung folkevalgt får opplæring i alt fra mediehåndtering, hvordan et kommunestyre fungerer og annen praktisk kunnskap som kan være nyttig å ha som fersk politiker.

Unge Høyres arbeid med de unge folkevalgte ledes av sentralstyremedlem Nicolai Østeby.

Internasjonalt arbeid

Unge Høyre har et bredt internasjonalt arbeid, med et stort fokus på å spre vestlige og liberale verdier som ytringsfrihet, demokrati, eiendomsrett og internasjonalt samarbeid. 

Vi er medlem i en rekke nordiske og europeiske organisasjoner. De senere årene har vi vært mest aktive i YEPP, som er ungdomsorganisasjonen til EPP som samler 63 partier fra sentrum-høyre i 39 forskjellige land i Europa. Vi er aktive i YEPP fordi vi ønsker å påvirke politiske beslutninger på EU-nivå og få gjennomslag for vår politikk der.

I tillegg til dette samarbeider vi tett med andre ungdomspartier om ulike demokratiprosjekter, der vi blant annet jobber for å få på plass flere unge folkevalgte og få flere unge stemmer til å bli hørt i de prosjektene vi er involvert i. Vi har også vårt eget demokratiprosjekt, der vi jobber for å gi ungdommer bedre organisasjons- og politikkforståelse i Ramallah, Palestina.

Unge Høyre har siden 2017 hatt et internasjonalt utvalg som består av medlemmer fra hele landet.

Det internasjonale arbeidet ledes av Håvard Clementz fra sentralstyret.