Vil du ha verv i Hordaland Unge Høyre?

Hva skal velges?

På generalforsamlingen skal det blant annet velges et nytt arbeidsutvalg (AU), og rundt åtte fylkesstyremedlemmer for Hordaland Unge Høyre.

AU er foreningens styre, og står for den daglige driften av organisasjonen. Det består av én leder, to nestledere og fire utvalgsmedlemmer. Alle medlemmer i Hordaland Unge Høyre kan stille til verv. Man har anledning til å spille inn både seg selv og andre.

Arbeidsutvalget samarbeider tett om både politikk og organisasjon. Likevel er det viss arbeidsfordeling knyttet til de ulike vervene. Derfor kan det være lurt å sette seg inn i dette før en stiller til verv. Man lærer dessuten veldig mye av å ha et verv i foreningen, og man blir godt kjent med både medlemmer og hvordan foreningen fungerer.

De ulike vervene

Leder

Fylkesleder har ansvar for å lede møtene i arbeidsutvalget og fylkesstyret, og er foreningens ansikt utad. Vedkommende har det overordnende ansvaret for hele fylkesforeningen, og representerer Hordaland Unge Høyre i Unge Høyres landsstyre og i andre sammenhenger, både internt og eksternt.

1. nestleder

Kalles gjerne politisk nestleder. Har hovedansvaret for at det lages ny politikk, for å arrangere fylkesstyremøter, og kan ha et spesielt ansvar for foreningens synlighet i mediene. Bistår fylkeslederen i å lage ny politikk. 1. nestleder rykker opp til å bli leder dersom leder må gå av på kort varsel.

2. nestleder

Kalles gjerne organisatorisk nestleder. Har hovedansvaret for organisasjonsutviklingen og planlegging av kampanjer og større arrangementer. 2. nestleder samarbeider også tett med resten av styret for å sørge for aktivitet i foreningen, og å løse eventuelle organisatoriske utfordringer.

Arbeidsutvalgsmedlem

AU-medlemmene står friere enn de overnevnte vervene, og har færre rutineoppgaver. Dermed har de ofte ansvar for større og midlertidige prosjekter, eksempelvis foreningens månedlige arrangementer, programarbeid og politikkutvikling, kontakt med lokalforeningene, sosiale medier, jenteprogrammet, talentprogrammet, nominasjonsprosesser og liknende. Videre forventes det at AU-medlemmene tar ansvar for løpende oppgaver, som skriving av leserinnlegg, å stille i debatter eller rent praktiske oppgaver for foreningen. Alle AU-medlemmene sitter også i fylkesstyret.

Direktevalgte til fylkesstyret

Fylkesstyret er Hordaland Unge Høyres høyeste organ i tiden mellom generalforsamlingene. Her møter blant annet arbeidsutvalget, leder av hver lokalforening og fylkesstyremedlemmene som er valgt av generalforsamlingen. Fylkesstyret vedtar politikk, vedtar deltakerne til noen av de større møtene i foreningen og fører kontroll av arbeidsutvalget. Fylkesstyret møtes vanligvis mellom fire til åtte ganger i året.

Hva gjør du om du vil ha et av disse vervene?

Først må du sende inn et motivasjonsbrev til valgkomiteen, og en enkel CV. Brevet skal være på omtrent én A4-side, og du skal legge vekt på hvorfor du stiller til vervet, altså hvorfor du er egnet og hva du vil bidra med.

Valgkomiteen samler inn alle innspill og søknader før de kaller inn aktuelle kandidater til intervju. Basert på intervjuene, leverer komiteen en innstilling på hvem de mener bør ha de ulike vervene. Denne publiseres på Hordaland Unge Høyres nettside så snart valgkomiteen har landet en beslutning. Dette skjer senest samme dag som generalforsamlingen.

Alle søknadene fra kandidatene som stiller til verv behandles konfidensielt. Motivasjonsbrev og CV sendes til valgkomiteen gjennom Emma Erlandsen på mail: emma@hoyre.no. Søknadsfristen går ut torsdag 14. oktober kl 23.59.

Generalforsamlingen avgjør!

Selv om valgkomitéen kommer med sin innstilling, er det generalforsamlingen som til syvende og sist velger hvem som skal få vervene. Når valget avholdes under generalforsamlingen, vil ordstyrerne starte med å lese opp valgkomiteens innstilling. Den blir vedtatt om ingen stiller imot. Om noen reiser seg og er uenige med innstillingen, vil det bli skriftlig avstemning. Alle kandidatene til vervet vil da få mulighet til å holde minst én forsvarstale for seg selv. Denne kan også holdes av andre enn den som selv stiller til vervet. De som blir valgt av generalforsamlingen, inntrer i vervene med umiddelbar virkning for en ettårsperiode.