Vil du ha verv i Akershus Unge Høyre?

Vil du sitte i arbeidsutvalget til verdens beste fylkesforening? Søk innen tirsdag 10. oktober kl 23:59!

AU i perioden 2022-2023

Hva skal velges?

På generalforsamlingen skal det velges et nytt arbeidsutvalg (AU) og mellom to og fire nye fylkesstyremedlemmer for Akershus Unge Høyre.

AU er foreningens styre, og står for den daglige driften av organisasjonen. Det består av én leder, to nestledere og mellom tre og seks utvalgsmedlemmer. Alle medlemmer i Akershus Unge Høyre kan stille til verv. I tillegg kan enkeltpersoner og lokalforeninger foreslå kandidater til valgkomiteen. Man har anledning til å spille inn både seg selv og andre. Dette gjøres ved å sende et anbefalingsbrev til leder av valgkomiteen.  

Arbeidsutvalget samarbeider tett om både politikk og organisasjon. Likevel er det viss arbeidsfordeling knyttet til de ulike vervene. Derfor kan det være lurt å sette seg inn i dette før en stiller til verv. Medlemmer i arbeidsutvalget velges for ett år.

De ulike vervene

Leder

Fylkesleder har ansvar for å lede møtene i arbeidsutvalget og fylkesstyret, og er foreningens ansikt utad. Vedkommende har det overordnende ansvaret for hele fylkesforeningen, og representerer Akershus Unge Høyre i landsstyret og andre sammenhenger, både internt og eksternt.

1. nestleder

Har ofte hovedansvaret for å lage nye politikk, og kan ha et spesielt ansvar for foreningens synlighet i mediene. Bistår lederen i å lage ny politikk. 1. nestleder rykker opp til å bli leder om leder må gå av på kort varsel.

2. nestleder

Har tradisjonelt hatt hovedansvaret for organisasjonsutviklingen og planlegging av arrangementer. 2. nestleder samarbeider ofte rett med lokalforeningene for å sørge for aktivitet i hele foreningen, samt for å løse eventuelle organisatoriske utfordringer.

Arbeidsutvalgsmedlem

AU-medlemmene står friere enn de ovenfornevnte vervene og har færre rutineoppgaver. Dermed har de ofte ansvar for større og midlertidige prosjekter, eksempelvis talentprogrammet, lokalforeningsseminaret, programarbeid, kontakt med lokalforeningene, nominasjonsprosesser og lignende. Videre forventes det at styremedlemmene tar initiativ til nye prosjekter.

Direktevalgte til fylkesstyret

Fylkesstyret er Akershus Unge Høyres høyeste organ i tiden mellom generalforsamlingene. Her møter arbeidsutvalget, leder av hver lokalforening og to til fire fylkesstyremedlemmer, som er valgt av generalforsamlingen. Fylkesstyret planlegger større arrangementer, videreutvikler organisasjonen og fører kontroll av arbeidsutvalget. Fylkesstyret møtes vanligvis mellom fire til åtte ganger i året.

Hva gjør du om du vil ha et av disse vervene?

Først må du sende inn en søknad til valgkomiteen. Denne ligner en ordinær jobbsøknad og består av et motivasjonsbrev og en enkel CV. I motivasjonsbrevet skal du legge vekt på hvorfor du stiller til vervet, altså hvorfor du er egnet og hva du kan bidra med. Motivasjonsbrev er ofte om lag én side lange.

Valgkomiteen samler inn alle innspill og søknader før de kaller inn aktuelle kandidater til intervju. Basert på dette, leverer komiteen en innstilling på hvem de mener bør ha de ulike vervene. Denne publiseres på Akershus Unge Høyres nettside så snart valgkomiteen har landet en beslutning, og senest samme dag som generalforsamlingen.

Alle søknadene fra kandidatene som stiller til verv behandles konfidensielt. Motivasjonsbrev og CV sendes til leder av valgkomiteen, Haakon Kvenna Veum på e-post til haakon.veum@hotmail.com. Søknadsfristen går ut 10. otkober kl. 23.59. Søknadene skal sendes inn som Word-filer, eller andre formater som kan leses og redigeres i Microsoft Word.

Leder av valgkomiteen Haakon Kvenna Veum.

Generalforsamlingen avgjør!

Det er generalforsamlingen som til syvende og sist velger hvem som skal få vervene. Når valget avholdes, vil ordstyrerne starte med å lese opp valgkomiteens innstilling. Den blir vedtatt om ingen stiller imot. Om noen reiser seg og er uenige med innstillingen, vil det bli skriftlig avstemning. Alle kandidatene til vervet vil da få mulighet til å holde minst én forsvarstale for seg selv. Denne kan holdes av andre enn den som selv stiller til vervet.