Innvandring

Unge Høyre vil ha en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk

Asyl og innvandring

Innvandring er bra på mange måter. Vi er for eksempel avhengig av at folk kommer til Norge for å jobbe. Ansvaret vi har for medmennesker gjør også at vi ikke kan nekte mennesker å søke asyl. Unge Høyre mener de som har det største behovet for hjelp skal få hjelp først. Derfor vil vi først og fremst ta imot flykninger gjennom FNs kvotesystem. Ansvaret vi har til å hjelpe de som trenger det strekker seg også til å sørge for at de som kommer blir godt integrerte i samfunnet vårt. Unge Høyre mener det best ivaretas gjennom en streng, rettferdig og forutsigbar flyktning- og asylpolitikk. 

Unge Høyre vil: 

 • Ha en streng, rettferdig og forutsigbar flyktning- og asylpolitikk med mål om redusert innvandring
 • At hovedvekten av migrasjon til Norge skal komme gjennom FNs kvotesystem for flyktninger
 • Begrense asylinnvandringen til et absolutt minimum. 
 • Erstatte dagens asylinstitutt med en kvoteordning 
 • At kun personer som kan vise til særlige årsaker skal få innvilget asyl i Norge
 • At Norge på sikt skal gjeninnføre relokaliseringsordningen, så lenge EU-landene forplikter seg til det samme. 
 • At personer som er dømt for alvorlige kriminelle handlinger i Norge under søknadsprosessen om asyl og/eller oppholdstillatelse, skal automatisk få avslag på søknaden. 
 • Styrke Europas yttergrenser. 
 • Ta i bruk DNA-tester for å identifisere mennesker som søker asyl i Norge. 
 • Ha lukkede asylmottak i Norge. 

Flyktninger

I dag er rundt 80 millioner mennesker på flukt. Mange er på flukt i eget land, men mange flykter også til land som Norge for å starte et nytt og tryggere liv. Det er dessverre sånn at vi kan ikke hjelpe alle, og da skal vi være sikre på at de vi hjelper er de som trenger det mest. Derfor har vi FNs system for kvoteflyktninger som finner ut hvor situasjonen er verst, og hvem som trenger hjelp raskest. Når Norge blir bedt om å ta imot kvoteflyktninger, skal vi stille opp. Vi i Unge Høyre mener at vi skal ta imot minimum 5000 kvoteflyktninger årlig. 

Vi kan ikke ta imot alle som trenger hjelp, men vi vil hjelpe flest mulig. Derfor støtter Unge Høyre prinsippet om at hjelp først skal skje i nærområdene. Når det ikke hjelper, skal vi ta imot de som trenger det mest.

Unge Høyre vil: 

 • Vi mener det er grunnleggende positivt at mennesker kan bevege seg på tvers av landegrenser
 • At Norge har et ansvar for å hjelpe mennesker på flukt
 • At det internasjonale samfunnet skal ta felles ansvar for mennesker på flukt 
 • Støtte prinsippet om at hjelp først bør skje i nærområdene
 • At muligheten for humanitære visum for mennesker som er individuelt forfulgt, skal bli utvidet
 • At Norge skal ta imot minimum 5000 kvoteflyktninger årlig, og prioritere de aller mest sårbare gruppene 
 • At Norge oppfordrer EU-land til å kartlegge kriminelle flyktninger og vurdere hjemsendelse ut ifra alvorlighetsgraden på den kriminelle handlingen. 
 • At EU skal lage en felles handlingsplan for å bistå med nødvendige produkter til mennesker i europeiske flyktningeleirer. 
 • At EU tar ansvar for å bedre sikkerheten og de humanitære forholdene i flyktningeleirene i Europa. 
 • At flyktningeleire i Europa sikres grunnleggende sanitære forhold og et forsvarlig antall mennesker innenfor et gitt areal.