Flyktninger og asylsøkere

Unge Høyre mener det er Norges plikt å hjelpe mennesker i nød, og vil ha en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk.

Dette er problemet

Det er flere millioner mennesker i verden som er på flukt. De flykter enten fra krig og konflikt, eller fordi de blir forfulgt på bakgrunn av for eksempel etnisitet, kjønn, religion eller politiske ståsted. Norge skal ta et ansvar for å bistå, men det viktigste bidraget er bistandsarbeidet i nærområdene.

Norge er et rikt land og et attraktivt sted å bo. Asylstrømmen gjennom Europa gjør at det ved en ny migrasjonskrise igjen kan oppstå store asyltilstrømninger hit, fordi det internasjonale systemet ikke er godt nok.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener det er Norges plikt å hjelpe mennesker i nød. Vi jobber for en streng, rettferdig og forutsigbar asylpolitikk, i tråd med internasjonale konvensjoner og i samarbeid med andre land. Store forskjeller mellom mennesker i verden gjør at land som Norge må ta en større del av ansvaret. Fordi antallet flyktninger i verden er så stort, må hjelpen hovedsakelig skje i nærområdene. Unge Høyre vil ha bedre integrering hjemme gjennom arbeid.

Unge Høyre vil:

  • Innføre en målsetting om at 80 % av asylsøknadene skal være endelig avgjort innen 21 dager.
  • Legge alderen ved søknadstidspunktet og ikke vedtakstidspunktet til grunn for hvilken status man får som asylsøker.
  • Innføre en foreldelsesfrist i statsborgersaker.
  • Sikre at etterkommere av asylsøkere som får tilbakekalt statsborgerskapet, ikke blir rammet.
  • Øke inntektsgrensen for å sikre at flere kvalifiserer til fri rettshjelp.