Finansiering av helsetjenester

Unge Høyre har som mål at helsepolitikken skal sikre trygghet for at alle uavhengig av personlig økonomi, bosted, sosial status, alder, kjønn og diagnose.

Unge Høyre har som mål at helsepolitikken skal sikre trygghet for at alle får gode helsetjenester når vi trenger det, uavhengig av personlig økonomi, bosted, sosial status, alder, kjønn og diagnose.

Norge er i verdenstoppen når det gjelder bruk av ressurser på helse. Utgifter til helsetjenester er en av de raskest voksende utgiftene på det norske statsbudsjettet. Allikevel viser Euro Health Counsumer Index 2007 at Norge rangeres lavt når det gjelder spørsmålet om hvor mye og hvor gode helsetjenester vi får igjen for pengene. Hvis vi skal møte utfordringene med den varslede eldrebølgen og stadig økte forventninger til helsesystemet, må utgiftene bremses og vi må få mer ut av hver helsekrone.

Helsekøer
Lang ventetid er en stor belastning for den enkelte pasient, og dårlig ressursbruk for samfunnet. Unge Høyre mener det er uakseptabelt at pasienter må vente på nødvendig helsehjelp, samtidig som private aktører har ledig kapasitet.

For å gi pasientene kortere ventetid, reell valgfrihet, og samtidig stimulere de offentlige tilbudene til å drifte bedre vil Unge Høyre:

 • Innføre stykkprisfinansiering på helsetjenester for å likestille offentlige og private tilbydere i tillegg til faste rammeoverføringer.

Administrasjon og logistikk
Oppgaver som i andre deler av samfunnet har blitt automatisert for mange år siden, løses fortsatt manuelt i helsesektoren. Undersøkelser viser at en stor del av tiden som brukes på et sykehus går til å lete etter pasientjournaler, senger, leger og pasienter.

Det er ingen grunn til at helsesektoren skal henge etter andre sektorer når det gjelder å ta i bruk moderne IKT-løsninger. Hvis man bruker teknologi til å jobbe smartere og mer effektivt enn før, vil man kunne utløse stor gevinst. For at pasienten skal kunne ta informerte valg, er kunnskap om kvaliteten ved det enkelte sykehuset avgjørende.

Unge Høyre krever derfor:

 • Økt fokus på å ta i bruk ny teknologi i helsesektoren med mål om å fjerne unødvendig manuelt og rutinepreget arbeid som maskiner gjør bedre og raskere enn mennesker.
 • Innføre en informasjonsportal på internett hvor kvaliteten og brukertilfredsheten ved de forskjellige sykehusene og avdelingene er kartlagt.

Egenandeler
Dagens egenandelssystem er ikke godt nok. I dag dekker staten en stadig større del av egenandeler for lege, psykolog eller fysioterapeut, og medisiner på blå resept. Dette koster samfunnet om lag 20 milliarder kroner i året. Det er derfor lite som tyder på at frikortordningen fungerer som ønsket, når vi også vet at undersøkelser viser at vi er friskere enn noen gang.

Mye ressurser brukes i dag på å subsidiere borgere med relativt lave helseutgifter og god økonomi. Unge Høyre mener en økt egenbetaling vil bidra til å dempe etterspørselen fra personer med mindre problemer, og vil samtidig redusere de offentlige utgiftene og frigjøre ressurser til særlig prioriterte områder.

Unge Høyre vil derfor:

 • Ha en fullstendig gjennomgang av egenandelsystemet og frikortordningen, der det legges til grunn at egenandelene skal økes.

Organisering
Norske sykehus drives i dag med store underskudd. Da staten overtok eierskapet for sykehusene i 2002 ble det sanert gjeld knyttet til sykehusene med om lag 15 mrd. Kr i fylkeskommunene. Det var og er en viktig forutsetning for sykehusreformen at de regionale helseforetakene skal ha et helhetlig ansvar for både drift og investeringer. Til tross for dette har helseforetakene til og med 2006 hatt om lag 8 mrd. kroner større underskudd enn det Stortinget har lagt til grunn. I tillegg viser regnskapene ytterligere underskudd på 10 mrd. kroner i samme periode knyttet til pensjonskostnader som det ikke har vært inntekter til å dekke.

For å forenkle informasjonsflyten samt sikre at pasienten selv kan styre hvilken informasjon som skal finnes i en sentral database vil Unge Høyre innføre en pasientstyrt kjernejournal som pasienten til enhver tid kan få innsyn i og som er tilgjengelig for legekontorer og sykehus i hele landet etter pasientens godkjennelse.

Inndelingen i regionale helseforetak skaper ulike helsetilbud avhengig av bosted, og forhindrer effektiv utnyttelse av ressursene på tvers av regiongrensene.

På bakgrunn av dette vil Unge Høyre:

 • Kreve en langsiktig plan for å sikre at helseforetakene drives i økonomisk balanse.
 • Innføre en pasientstyrt kjernejournal.
 • Fjerne distriktshensyn som kriterium for hvor behandlingstilbud skal bli lokalisert i alle tilfeller bortsett fra rehabilitering eller akuttmedisin.
 • Omdanne alle sykehus til selvstendige stiftelser.
 • Effektivisere fastlegeordningen slik at pasienter får behandling den dagen de etterspør den.
 • Åpne opp for at pasienter kan oppsøke psykolog uten henvisning fra fastlege.
 • Godkjenne masterstudie i psykologi for å kunne praktisere som psykolog.

Pasienten som blir sendt videre til psykologspesialist kan i dag ikke, via psykologspesialisten, få utstedt en sykemelding. Når ikke psykologen selv kan gjøre dette øker byråkratiet og kunnskapen til psykologene undergraves. Dette er noe psykologforeningen har kjempet for i mange år.

Unge Høyre vil

 • Gi psykologene autoritet til å kunne utstede sykemelding.

Helse og omsorg i kommunene

Andelen personer som er 67 år eller eldre har økt fra 8 prosent i 1950 til litt over 13 prosent i dag. I følge tall fra SSB vil andelen øke til 19 prosent i 2030. Den store endringen vil få store konsekvenser for helse- og omsorgssektoren i kommunene. Det vil kreve omfattende endringer og nytenkning for at systemet vil være bærekraftig også i mange år fremover.

Unge Høyre mener også at det er viktig at kroniske syke mennesker skal kunne få god og kvalitetssikret pleie og omsorg i hjemmet. Dette krever blant annet at brukere av hjemmesykepleie etter eget ønske skal kunne kjøpe tilleggstjenester fra privatdrevne tilbydere, av helsehjelp i hjemmet, dersom de føler at dette er noe som kan bedre deres livskvalitet og evnen til å bo lenger hjemme.

I følge NHO Service brukes over 60 milliarder kroner årlig til utgifter tilknyttet sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og bistand. 91 % av sykehjemsdriften i Norge utføres av kommunene selv, den lille andelen som er konkurranseutsatt er delt tilnærmet likt mellom private og frivillige organisasjoner. Ser man på omsorgssektoren som helhet er bare 2,3 % av plassene drevet av private aktører.
Basert på informasjon om ressursbruk tilknyttet kommunal og privat drift av helse- og omsorgstjenester hevder NHO Service at det finnes et effektiviseringspotensial for offentlige omsorgstjenester på hele 18 % – eller 10,9 milliarder kroner ved å konkurranseutsetting av tjenester.

For å sikre at hver kroner over offentlige budsjetter blir brukt mer effektivt ønsker Unge Høyre:

 • En økt bruk av konkurranseutsetting i helse- og omsorgssektoren i kommunene.
 • Åpne for at pasienten etter eget ønske kan få kjøpe tilleggtjenester fra privatdrevne tilbydere av helsehjelp i hjemme.

Pasientsikkerhet
En av helsevesenets viktigste oppgaver er å sikre pasientenes trygghet. I dag har vi et manglende system for rapportering om pasientskader av alle alvorlighetsgrader.

Unge Høyre vil

 • Ha fullstendig rapportering om pasientskader.
 • Kreve full offentliggjøring av statistikk vedr. Kvalitet og overlevelses/komplikasjonsrater ved alle operasjons- og behandlingstilbud ved alle offentlige og private institusjoner.