Styrk vekternes rettssikkerhet og kompetanse, og ja til et robust Europa bestående av nasjonalstater

Høyres Studenters Landsstyre avholdt møte på Hove leir under Unge Høyres sommerleir forrige uke. På agendaen sto politikkbehandling og den kommende valgkampen.

(Foto: Lars Tynning)

Hva er landsstyret?

Høyres Studenters landsstyre (LS) er organisasjonens høyeste organ etter landsmøtet og består av arbeidsutvalget, lokalforeningslederne og to landsmøtevalgte medlemmer. I tillegg har leder av HS Kvinneforum fast observatørplass. Landsstyret møtes flere ganger i løpet av året for å behandle organisatoriske saker og for å diskutere og vedta ny nasjonal politikk. Alle lokalforeninger kan sende inn forslag til resolusjoner som skal behandles, og en resolusjonskomité foreslår hvilke av disse som skal behandles.

Her finner du en oversikt over all vedtatt politikk i Høyres Studenter→

Valgkampen starter nå

Erna Solberg sammen med Maks Lesniewski (DKSF – HS Oslo) (Foto: Lars Tynning)

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 nærmer seg. Høyres Studenter har som mål å være til stede på alle store utdanningsinstitusjoner i løpet av kampanjeperioden, i de byene hvor det finnes en aktiv lokalforening. For å lykkes i valgkampen er det viktig med mange frivillige og engasjerte medlemmer, samt en samkjørt og godt samarbeidende organisasjon. Arbeidsutvalgets viktigste rolle i 2023-valget er å legge til rette for, og bistå for at studentforeningene får inn flest unge kandidater i fylkesting, kommunestyrer og bystyrer – i tillegg til å bidra til borgerlig valgseier i sitt område.

Her kan du lese mer om kandidatene og se hvorfor de bør få en personstemme fra deg.

Styrking av vekternes rettssikkerhet og kompetanse

Fredrik Brogstad (HS Bergen) og Daniel Fenstad (Direktevalgt i landsstyret) (Foto: Lars Tynning)

Vektere spiller en viktig rolle i samfunnet. De opprettholder sikkerheten og beskytter eiendom og mennesker. Vektere står imidlertid i stadig økende grad overfor farlige og utfordrende situasjoner mens de utfører sine oppgaver. Statistikk fra Oslo Legevakt viser at det er vektere og dørvakter som topper statistikken over yrkesskader som følge av voldsutøvelse. I tillegg regner NHO med at det er store mørketall fordi mange saker ikke anmeldes, og at tallene er enda høyere innen ordensvakt segmentet.

Vekteryrket innebærer ofte risikofylte og farlige situasjoner som kan utsette vektere for fysiske og verbale angrep, trusler og vold. I takt med at vekternes oppgaver blir flere og trusselbildet forandres, er det avgjørende å sikre at vekterne har et styrket rettsvern som beskytter deres interesser og gir dem en forsvarlig juridisk status. Et styrket rettsvern vil bidra til å øke tilliten til vekteryrket, rekruttere kvalifiserte kandidater og oppmuntre til profesjonalisering av bransjen.

Samtidig er det viktig, både for vekterne og publikum, at det foreligger klare retningslinjer for bruk av makt og tvang. I dag er vektere gitt samme myndighet til å utøve nødrett, nødverge og sivil arrestasjon som enhver annen borger. Høyres Studenter mener ikke at det bør gis begrenset politimyndighet til vektere, da dette vil utvanne statens voldsmonopol. Vi mener imidlertid at det må utarbeides klare og tydelige retningslinjer som vekterne kan forholde seg til. I den forbindelse er det også viktig at vektere har tilstrekkelig kompetanse i fysisk konflikthåndtering.

En klargjøring av vekternes myndighet til å utøve makt og tvang, kombinert med en kompetanseheving i slik bruk, vil gi en tryggere arbeidshverdag for vekterne og en sikkerhet for publikum rundt.

Les resolusjonen her:

Et robust Europa bestående av nasjonalstater

Johanne Marie Haanes (DKSF – HS Oslo) (Foto: Lars Tynning)

Høyres Studenter er grunnleggende positive til internasjonalt samarbeid generelt, handels- og forsvarssamarbeid spesielt. Særlig positive er organisasjonen til utstrakt samarbeid med våre vestlige allierte. De europeiske statene har mange felles verdier, er fundert i mange av de samme idealene, og er således naturlige samarbeidspartnere. Statene er imidlertid unike, og i besittelse av særegne kulturelle trekk. Disse særtrekkene styrker og beriker det europeiske fellesskapet.

Ulikhetene er en kvalitet, ikke et problem. Derfor bør EU-samarbeidet være grunnleggende fundert i praktiske handelspolitiske løsninger, ikke kulturelle- og verdiorienterte. Vi må akseptere at EU-samarbeidet er et praktisk samarbeid, ikke et samarbeid som skal iføre medlemsstatene verdiorienterte tvangstrøyer ved å felle moralske dommer over spørsmål nasjonalstatene har og skal ha kompetanse til å avgjøre. Det er et selvstendig poeng at flest mulig spørsmål avgjøres nærmest mulig de europeiske borgerne, og at mest mulig makt er plassert der folket har plassert den.

Dessverre har EU de seneste årene gått i motsatt retning av det her beskrevne ideal, idealet organisasjonen opprinnelig var tuftet på. Lite tyder på annet enn at Storbritannias uttog av EU vil eskalere utviklingen ytterligere. Høyres Studenter er positive til EU som et fredsprosjekt og som en arena for samarbeid og handel, bestående av selvstendige suverene nasjonalstater. Høyres Studenter er derimot svært negative til et homogent EU uten høyde for nasjonalstatenes respektive særpreg. Det markedsbejaende, liberale handelssamarbeidet mellom suverene nasjonalstater som EU skulle og burde være, synes lenger unna enn noensinne.

Samtidig ønsker Høyres Studenter å melde Norge inn i EU og jobbe for europeisk samarbeid som ivaretar nasjonalstatene sin suverenitet.

Les resolusjonen her:

(Foto: Lars Tynning)

Neste landsstyremøte finner sted i Oslo siste helgen i oktober, sammen med et større faglig seminar åpent for medlemmer.