Høydepunktene fra Høyres landsmøte 2023

I helgen avholdt Høyre landsmøte på Gardemoen. Her får du en oppsummering av det viktigste som skjedde.

Unge Høyre var godt representert på Høyres landsmøte.

01. Flere viktige Unge Høyre-seiere under behandlingen av kommune-resolusjon.

Unge Høyre fikk gjennomslag for følgende punkter:

 • Innføre ordning med automatisk fornyelse av skjenkebevillinger. 
 • Fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted. 
 • Avvikle statsforvalterens godkjenningsordning for turistkommuner og overlate til kommunen selv å bestemme hvorvidt det skal være tillatt med søndagsåpne butikker i hele, eller deler av, kommunen. 
 • At spesialundervisning skal gis av personale med rett kompetanse. 
 • Innføre fritt skolevalg slik at elevene sikres rett til å velge videregående skole.
 • Gjennomføre flere forsøk med anonym retting av store prøver i skolen, for eksempel heldagsprøver. 
 • Legge til rette for flere profilskoler blant ungdomsskolene, innen for eksempel idrett, realfag eller entreprenørskap. 
 • At alle kommuner skal ha en rusomsorg med mål å sørge for at rusavhengige får god oppfølging hos kommunen, og ikke straffe brukeren.
 • Sikre at den kommunale helsetjenesten og skolehelsetjenesten har tilgang på god kompetanse om rusproblemer og psykisk helse.
 • Sørge for flere lavterskeltiltak mot lokal forsøpling, som for eksempel panteringer.
   

Foto: DNBs bildearkiv (Creative Commons)

02. Høyres Studenter fikk gjennomslag for styrking av BSU-ordningen og økt skattelette for alle.

Økte renter, matvarepriser og dyrere strøm rammer de aller fleste hardt. Det stiller også politikerne overfor krevende valg. Dersom den offentlige pengebruken blir for høy, kan det skape press i økonomien som fører til at Norges Bank må sette opp renten for å hindre større prisvekst. Det vil gjøre situasjonen for nordmenns privatøkonomi verre.

Like viktig som hvor mye penger vi bruker, er hva vi bruker pengene på. Høyre vil prioritere det viktigste først, slik at folk og bedrifter ikke må plukke opp regningen. De offentlige ressursene må rettes inn mot å få flere i arbeid, fjerne flaskehalser i økonomien og hjelpe de som trenger det mest.

De aller fleste ønsker å klare seg selv, og klarer seg også godt. Samtidig er det noen som trenger felleskapet mer enn andre. Resolusjonen “Styrket privatøkonomi og økt kjøpekraft”, som ble enstemmig vedtatt på landsmøtet, har som hovedmål å hjelpe de som trenger det mest.

Høyres Studenter fikk gjennomslag for følgende punkter:

 • Øke grensen for tillatt årlig BSU-sparing fra 27 500 til 35 000 kroner.
 • Øke BSU-maksgrensen fra 300 000 kroner til 400 000 kroner.
 • Skattelette til alle 

Ola Svenneby (Unge Høyres leder), brukte store deler av talen sin på å oppfordre landsmøtet til å ta avstand fra det autoritære regimet i Kina.

03. Unge Høyre har satt i gang en viktig diskusjon om Norges forhold til Kina

På landsmøtet gikk Unge Høyre inn for å begrense Norges handel med autoritære land som Kina. Selv om forslaget ikke gikk gjennom, fikk tematikken godt dekning i pressen både før og under landsmøtet, og flere i Høyre-ledelsen så seg nødt til å ta ordet i debatten. 

Unge Høyre fikk dessuten jobbet inn formuleringer om solidaritet med land som ble utsatt for press, og at Europa skal gjøre seg uavhengig strategiske trusler.

Høyres Studenter fikk også gjennomslag for følgende punkt: 

Alt militært fravær fra obligatorisk undervisningsaktivitet ved høyere utdanningsinstitusjoner skal telles som gyldig fravær, slik at studenter som deltar i militære øvelser ikke mister retten til å gå opp til eksamen.

 

Sentralstyremedlem Ingrid Storebø tok replikk på Nikolai Astrups innlegg om mobilbruk. «Ok boomer,» sa hun til latter fra flere i salen.

04. Unge Høyre stoppet kontroversielle forslag om mobilbruk.

I forkant av landsmøtet skapte forslagene fra redaksjonskomiteen knyttet til unges mobilbruk overskrifter i mange av landets aviser. Unge Høyre kom raskt på banen og tok til ordet for at forslagene var en dårlig idé.

– Det er jo en tydelig innskrenkning av unges frihet. Det er ikke statens rolle. Dette er noe familiene og skolene bør ta ansvar for.

Celine Aas (17), leder av Kristiansand Unge Høyre.

Dette er en av sakene som fikk mest oppmerksomhet i helgen, mye takket være et stort engasjement fra Unge Høyre.

Uttalelsen ble til slutt nedstemt av landsmøtet, i tråd med Unge Høyres ønske.

05. Årets gave til Erna: en oppfordring om å begrense Norges avhengighet til Kina.

Norge gjør seg mer avhengig av Kina, enn det vi har vært av Russland. Unge Høyre mener vi må gjøre det vi kan for å begrense den avhengigheten. Det kan vi blant annet gjøre ved å bruke våre naturgitte fordeler. Vi kan nemlig utvinne mineraler i Norge, som i dag utvinnes i Kina.

Årets gave fra oss til Erna Solberg var derfor en aldri så liten gruve-kit som kan brukes til å utvinne mineraler i Norge. I tillegg er hun nå, sammen med Oljedirektoratet, den eneste eieren av en sulfidforekomst i Norge.

06. Fortsatt ja til kjernekraft og elektrifisering av norsk sokkel.

Unge Høyre fikk jobbet inn formuleringer om at Høyre er positive til kjernekraft, og for fremdeles elektrifisering.

07. Tidligere Unge Høyre-leder, Sandra Bruflot, ble valgt som leder av Høyres kvinneforum.

Det gir henne en fast plass i Høyres sentralstyre.


Mer av Unge Høyre på Høyres landsmøte: