#gjennomslag – Landsstyremøte Desember

Under helgens Landsstyremøte fikk Akershus Unge Høyre en rekke gjennomslag. På landsstyremøtet var Håkon Snortheim, Fylkesleder, og med seg hadde han Derya Cinar, medlem av Arbeidsutvalget i Akershus Unge Høyre, som observatør. På Landsstyremøtet ble psykisk helse-programmet som ble vedtatt på Akershus Unge Høyres Generalforsamling behandlet og vedtatt.


Dette er Landsstyret


Psykisk helse for barn og unge

Behandlingstilbudet for psykisk helse

Unge Høyre vil:

 • At målet om effektivisering aldri skal gå på bekostning av kvaliteten på tjenestene.
 • Etablere flere lavterskeltilbud uten timebestilling i kommunene.
 • Prioritere den «gylne regel» i helsevesenet om at veksten i midlene til behandling og rus og psykiske lidelser, skal være høyere enn somatisk behandling.
 • Etablere ungdomshelseteam ved helsestasjoner og sykehus.
 • Sikre kommunikasjonskanaler mellom psykolog, skole og andre relevante aktører
 • Sikre bedre samarbeid mellom kommunene knyttet til helsesykepleiere, psykologer og behandlingstilbudet for psykisk helse.
 • Jobbe for en lavere terskel for å komme til behandling i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og de distriktspsykiatriske sentrene (DPS).
 • Få på plass rutiner for at det skal være en fast behandler per pasient.
 • Jobbe for tidlig innsats i helsevesenet.
 • Gi foreldre/foresatte til barn som lider av alvorlige psykiske lidelser mulighet til å få utvidede omsorgsdager.

Psykisk helse i skolen

Unge Høyre vil:

 • At alle elever bør ha tilgang til skolepsykolog.
 • At alle elever skal ha tilbud om helsesykepleier på sitt skolested i skoletiden.
 • At skolehelsetjenesten skal få muligheten til å henvise elever direkte til psykologspesialist. Behandlingen skal starte innen tre uker.
 • At det skal legges til rette for en møteplass mellom rådgiver i grunnskolen og rådgiver i videregående.
 • At tiltak for å utjevne forskjellene i skolenes tilretteleggingsevne utredes og gjennomføres
 • Øremerke midlene til kommunene tiltenkt ansettelsen av flere helsesykepleiere.
 • At helsesykepleierne skal bli mer synlig i skolen, og derfor også besøke klassen i begynnelsen av året

Studenter og psykisk helse

Unge Høyre vil:

 • Etablere lett tilgjengelige drop-in-tjenester i nærheten av studiestedet for studenter som sliter psykisk.
 • Jobbe for et mangfold av lavterskeltilbud for studenter som trenger noen å prate med.
 • At alle studenter skal ha en kontaktperson og veileder første semester på nytt studie.
 • At alle universiteter og høyskoler skal tilby frivillige kurs om psykisk helse og stressmestring.
 • Styrke tilgangen til informasjon om allerede eksisterende tilbud knyttet til psykisk helse.
 • Jobbe for at alle store studentbyer har et velfungerende, felles samlingssted.
 • Gjennomføre kvalitative undersøkelser for å kartlegge bakgrunnen for at studenter sliter psykisk.

Tvang i psykiatrien

Unge Høyre vil:

 • Få på plass tydeligere retningslinjer for bruk av tvangsmidler i psykiatrien.
 • Be påtalemyndighetene om å starte etterforskning av institusjoner som bryter lov og retningslinjer og tvang i psykiatrien.
 • Redusere bruken av tvang under behandling innen psykisk helsevern og sikre bedre behandling for pasienter innen psykisk helsevern.

Bedre barnevern

Unge Høyre vil:

 • Tilby helsehjelp til barnevernsbarn på institusjon.

Andre helserelaterte spørsmål

Helsereklame

Unge Høyre vil:

 • Innføre et forbud mot reklame for ikke-medisinske kosmetiske inngrep.