Resolusjoner til Oslo Unge Høyres Representantskap 14.11.2017

Nei til obligatorisk undervisning/vurdering i kunst og håndverk og musikk i ungdomsskolen

Fra: Vestre Aker Unge Høyre v/ Stine Bentzen

I dagens ungdomsskole får elever karaktervurdering i musikk og kunst og håndverk. Karakterene som gis i disse fagene blir en del av karaktersnittet som regnes ut etter fullført grunnskole. Vurderingen blir ofte gitt på manglende grunnlag, og er på grensen til ren synsing.

Noen av elevene har disse fagene som fristed, og det vil Unge Høyre respektere. Samtidig mener vi ikke at det er riktig at elever som har lite interesse eller manglende talent skal tvinges gjennom en opplæring som ikke er relevant for deres studiefremtid. Vi vil derfor gjøre disse fagene til valgfag. På den måten kan man velge om man ønsker en mer praktisk rettet eller kulturell undervisning.

I tillegg slipper også skolen å bruke ressurser på elever som ikke har ambisjoner, lyst eller lærevilje innen fag som ikke er direkte fremtidsbestemmende, eller som ikke er nødvendige etter ungdomsskolen.

Unge Høyre er for mer valgfrihet og vil gi så mange elever som mulig en god og tilpasset skolehverdag. Vi mener at dette kan oppnås gjennom følgende tiltak:

Oslo Unge Høyre vil:

 • Gjøre kunst og håndverk og musikk til valgfag på ungdomsskolen
 • Styrke og bruke mer ressurser på undervisningen innenfor kulturelle fag som musikk og kunst og håndverk.
 • Gi elever i ungdomsskolen en bedre og godt tilpasset skolehverdag

 

Valgfritt sidemål

Fra: Vestre Aker Unge Høyre v/ Kristine Meek Stokke

I følge Udir ligger snittet i hovedmål i videregående skole etter eksamen på 3,5.. Med tanke på at dette er morsmålet man har hatt siden 1.klasse, er dette alt for lavt, og burde bli sett på som et alvorlig problem. En av grunnene kan være manglende hovedmålsopplæring, hvor tiden brukes til å fokusere på et sidemål istedenfor hovedmålet. Unge høyre vil innføre sidemål som valgfritt til eksamen, men som obligatorisk undervisning for alle elever.

Sidemålsopplæring med eksamen er obligatorisk på både videregående og ungdomsskolen. Dette er en unødvendighet som kun trekker elevenes snitt ned, gjør det vanskeligere i norsk faget generelt, og fører til dårlig selvtillit hos elevene. Når snittet ved hovedmålseksamen er såpass lavt, mener Unge Høyre at det er viktigere at dette læres godt, enn å ha et tilleggs fag med en karakter som har like mye å si som hovedmålskarakteren.

Vi mener at det er viktigere at man går inn i arbeidslivet med trygg kunnskap, både skriftlig og muntlig, på sitt eget hovedmål, enn å kunne to like dårlige. Samtidig skal det være lønnsomt å velge sidemål, med for eksempel ekstra studiepoeng, eller istedenfor et valgfag. Det kan eventuelt stilles krav til sidemål i de yrkene hvor dette er nødvendig, noe som er svært få.

Valgfrihet i skolen skal alltid være viktig for Unge Høyre. Elevenes valgfrihet bør derfor økes ved at det innføres valgfritt sidemål som kan bidra til motivasjon og en enklere skolehverdag.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Gjøre sidemålseksamen/vurderinger valgfritt ved ungdoms- og videregående skole, men fortsette med obligatorisk undervisning
 • Innføre goder ved valg av sidemål, som fks. ekstra studiepoeng, eller som et alternativ til valgfag
 • Eventuelt gjøre nynorsk til en del av den helhetlige skriftlige norskkarakteren
 • Styrke hovedmålsopplæringen

 

En forbedret fraværsgrense

Fra: Vestre Aker Unge Høyre v/ Kristine Meek Stokke

Fraværsgrense er et mye omtalt tema i media, blant politikere og hos elever i videregående skole. Dagens fraværsgrense fungerer i henhold til Opplæringsloven, kapittel 3 §3-3 som sier at hvis en elev er fraværende over 10% av totalt antall timer i et fag, får ikke han/hun vurdering i faget. Ugyldig fravær som telles på denne 10% regelen er fravær som ikke kan dokumenteres som politisk fravær, med legeerklæring eller spesielle, personlige omstendigheter som fks. begravelse.  Vennligst legg merke til at 10% går på timer i enkeltfag, ikke på elevens totale fravær.

Oslo Unge Høyre støtter vårt moderparti med denne regelen, men mener ikke at det ikke er rom for endring. Vi ønsker at regelen skal forhindre frafall, noe den også har gjort med over hele 40% på landsbasis, men gi elever enkelte friheter siden vi vet at det å være engasjert og travel ungdom i dagens samfunn er vanskelig.

Ved å kunne gi foreldre rett til å skrive ut 2-3 dager sykemelding i året, kan dette redusere stresset for legekontorene med å skrive ut legeerklæring til elever som kun var syke en dag pga. For eksempel feber. Dette vil gjøre at legene kan effektiviseres og ta imot pasienter som virkelig trenger det, ikke nå friske ungdommer som bare vil ha mindre fravær i et fag.

Videre er det de som mener at fraværsgrensen går utover de som er psykisk syke. Unge Høyre ønsker å verne om de som sliter psykisk fordi det er et såpass stort samfunnsproblem, men vi mener ikke at du blir mindre syk av å være hjemme. Fraværsgrensen er ment å være motiverende på både litt godt og vondt, men ikke på bekostning av livskvaliteten til en ungdom. Vi mener derfor at fraværsgrensen kan være motivasjonen en elev med psykiske plager trenger for å komme seg opp og gå til lege eller psykolog og få hjelp, fordi det finnes konkrete bevis på at fravær går utover utdanningen. Fagfolk som dette kan gi legeerklæring til skolen og man vil da ikke få ugyldig fravær som vil telle på 10% regelen.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Endre fraværsregelen fra 10% til 15% i små fag (3-timersfag) som gym, samfunnsfag, geografi og religion
 • Øke bevilgete dager til politisk fravær fra 10 til 15 dager
 • Gi foresatte retten til å skrive inntil 3 dager sykemelding i året
 • La lærer/rektor i større grad kunne utvise skjønn for økning av fraværsgrensen fra 10% til 15% for enkeltelever

 

Valgfritt 2.fremmedspråk i videregående skole

Fra: Vestre Aker Unge Høyre v/ Kristine Meek Stokke

I videregående skole idag på de studieforberedende linjene SSØ og Realfag, kreves det at elever har et 2. fremmedspråk. Disse inkluderer spansk, fransk og tysk, med unntak av de som tar eksamen i morsmål eller sidespråkene russisk, latin, gresk og lignende. Unge Høyre mener at utvikling av språk og kultur er viktig i en stadig globaliserende verden, men at det ikke skal gå på bekostning av norsk og engelsk som er de viktigste språkene i vårt samfunn.

På ungdomsskolen tilbys det fordypning i norsk eller engelsk for de som ønsker dette istedenfor et fremmedspråk nummer 2. Når de så begynner på videregående skole på en studiespesialiserende linje, blir det å ha et nytt språk obligatorisk og man ender opp med å ha både nivå 1 og 2 på to år. Dette er en vanskelig tilpasning for de som i utgangspunktet er svake i språkfag og som ikke har hatt noe annet enn norsk og engelsk.

Oslo Unge Høyre mener det er viktigere at elever går ut i arbeidsmarkedet med trygge og gode kunnskaper om det som blir våre viktigste språk; norsk og engelsk, enn å kunne dårlig, skriftlig norsk, halvveis engelsk og å kunne bestille en is på spansk. Vi mener at denne saken er viktig og burde bli tatt alvorlig ettersom hele 1/6 av norske elever ikke er tilfredsstillende gode nok i skriftlig og muntlig norsk og engelsk etter videregående opplæring. Unge Høyre mener også da at det er viktig med tidlig innsats allerede i barneskolen, og vil innføre et andre fremmedspråk allerede fra 5.klasse på bakgrunn av at det er lettere å lære språk jo yngre man er. Dette gjelder selvfølgelig ikke de som allerede er svake i språkfag.

Valgfrihet og tilpasning i skolen mener Unge Høyre er nøkkelen til å forhindre frafall og holde motivasjonen til elevene oppe. Det er ikke noe morsomt å føle at man blir hengende etter i flere fag bare fordi man sliter med å lese. Det er viktig at alle blir sett og at undervisningen tilpasses deretter, samtidig som det skal være lov å lykkes og la elever med sterkere språkegenskaper få gå fortere frem.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Øke den generelle valgfriheten i norsk skole
 • Tilby fordypning i norsk og engelsk ved videregående skole
 • Styrke den generelle opplæringen i språkfag i både grunnskole og videregående skole
 • Innføre fremmedspråkene spansk, fransk og tysk allerede fra 5.klasse
 • Ha obligatorisk undervisning i nevnte fremmedspråk fra 5.klasse med unntak av elever med lese- og skrivevansker

 

Et bedre egnet samordnet opptak

Fra: Vestre Aker Unge Høyre v/ Simen Wager

Kunnskap er en essensiell ressurs for Norge både nå og i fremtiden. Opptak til høyere utdannelse via samordnet opptak i Norge baserer seg primært på poeng fra den videregående skole. Dette resulterer i at de elevene som har vist størst akademisk kapasitet får de mest ettertraktede plassene.

På tross av at dagens system sikrer en relativt god fordeling av elevene basert på resultater fra den videregående skole, tar ikke systemet elevens motivasjon eller kunnskap innen det relevante fagområdet i betraktning. Frafallet er for stort på norske universiteter, blant annet fordi studentene ikke er motiverte nok for faget sitt. Universitetet i Bergen har etterspurt muligheten til å kreve et motivasjonsbrev som en del av opptaket. En form for skriftlig uttalelse fra søkere benyttes i flere europeiske land for å tilby de best egnede elevene plass.

Norske universiteter som ønsker å innføre en slik ordning for noen studieretninger, av hensyn til enten frafall eller ønske om å finne søkere med særskilt interesse for faget. En slik ordning vil både kunne bidra til å senke frafallet og sikre at de mest egnede studentene får plass.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Åpne for skriftlig vurdering/motivasjonsbrev som en del av søknadsprosessen til høyre utdanning på læresteder som ønsker det.

 

Støtte arbeidet for en internasjonalt anerkjent forskningsavdeling i SSB

Fra: Sondre Elstad

Som nyansatt direktør for SSB nedsatte Christine Meyer et utvalg som skulle evaluere SSBs forskningsavdeling. Dette var et utvalg som hadde en solid økonomifaglig forankring. Blant medlemmene var Kjetil Storesletten (professor på UiO), Hilde C. Bjørnland (professor på BI) og Magne Mogstad (professor på University of Chicago). Utvalget fremla sin rapport i januar og pekte på flere tiltak for å styrke forskningsavdelingen i SSB. Blant annet foreslo man å bytte ut SSBs dinosaurmodeller MODAG og KVARTS med nyere modelltyper. Beslutninger om norsk økonomi må baseres på de aller beste anslag for norsk økonomi, og da må vi bruke moderne modellverktøy. Å bytte ut MODAG og KVARTS med såkalte DSGE-modeller og VAR-modeller vil føre til at vi snakker samme språk som forskningsinstitusjoner i mange andre land.

Per dags dato er det lite mulighet for å evaluere kvaliteten på den forskningen som gjøres i SSB. Det er stort sett snakk om rent interne prosesser i SSB. Slike interne prosesser kan fungere godt – det var dette som satte en stopper for Erling Holmøys innvandringsregnskap. Det er imidlertid ikke gitt at dette er tilfredsstillende. Vi i Oslo Unge Høyre mener det er viktig å sikre en forsvarlig bruk av statlige forskningsmidler. Det er langt bedre å gi mer til skole og utdanning og mindre til dårlig forskning enn motsatt.

Meyers utvalg foreslo videre at man skulle kutte i antallet ansatte i forskningsavdelingen samt kreve at de som skal forske i SSB skal forsøke å få sine arbeider publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Vi i Oslo Unge Høyre mener at vi skal være ambisiøs på vegne av den forskningen som gjøres i Norge, og særlig av viktige institusjoner som SSB. Dette innebærer at vi må sørge for at det er de beste forskerne som er ansatt hos de beste institusjonene.

Innen økonomisk forskning er det fagfellevurdering som er det fremste kvalitetsstempelet. Fagfellevurdering innebærer at andre forskere gjennomgår forskningsartikler, for så å kommentere disse. Å la de beste fagfellene vurdere sikrer best mulig forskning. Dette gjøres som en del av prosessen når man publiserer artikler i anerkjente internasjonale tidsskrifter som American Economic Review. Dersom forskningen som gjøres i SSB publiseres i slike tidsskrifter er vi dermed langt sikrere på kvaliteten av de analysene som gjøres. Dette er imidlertid krevende å få til, og dermed må vi kreve at det er de beste hodene i SSB som jobber med dette. Å få dette til vil på sikt styrke tilliten til SSB. Det vil sette SSB bedre i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag som kunnskapsleverandør.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Støtte utskiftninger i modellverktøyene som SSB bruker for å gi anslag om norsk økonomi
 • Støtte kuttet i antall ansatte i forskningsavdelingen i SSB for å sikre at det er beste hodene som jobber med forskning

 

Vi tror fortsatt på Norge

Fra: Vestre Aker Unge Høyre v/ Lars Andreas Underthun

“En opsjon er muligheten til å kjøpe verdipapirer på et forhåndsavtalt tidspunkt til en gitt pris.” 

Opsjoner og opsjonspakker er en viktig del av nye bedrifters oppstartsfase. Det er en viktig del av gründere og oppstarternes muligheter til å sikre seg de fremtidige rettighetene de fortjener i sitt oppstartede selskap.

For mange gründere og de som starter bedrifter brukes mesteparten av egenkapitalen til å finansiere firmaets oppstartsfase fremfor private aksjetegninger. Dette gjør at gründere er nødt til å tegne seg til opsjoner. Dette er i alt positivt etter som opsjoner er en viktig motivasjonsdrivere for å drive en sunn økonomisk drift og fremme vekst i bedriften.

Per i dag blir opsjonsgevinsten beskattet som en verdipapir-gevinstskatt med prosentvis skatt opptil 46 %. Denne skattekostnaden er for mange selvstendig næringsdrivende svært økonomisk svekkende og vanskelig å planlegge.

Høyre er i dag et parti som går inn for å fremme vekst og verdiskapning i Norge. Derfor er det på sin plass at vi stiller opp for gründere og de som ønsker å starte bedrifter og legger til rette for en enklere oppstartsfase for fremtidige bedrifter.

Storbritannia og Sverige har allerede senket sine opsjonsbeskatninger for å fremme vekst og gjøre det mer attraktivt å starte egne bedrifter. NHO har allerede skrevet rapporter der de konkluderer med at en reduksjon eller fjerning av opsjonsskatten vil føre til en økning i Norges attraktivitet for utenlandske talenter som ønsker å starte firmaer i Norge, noe som igjen vil fremme vekst og norsk verdiskapning.

I tillegg til å fjerne opsjonsskatten for nyoppstartede bedrifter, ønsker jeg også å stille et initiativ til å minske opsjonsskatten for bedrifter som opererer innenfor “grønn” næringsvirksomhet. Dette er bedrifter som produserer eller på annen måte bidrar til et grønnere miljø, f eks solceller, Silisiumutvinning osv. Dette er en næring som sliter med å skape kortsiktige overskudd og sikker drift. Fjerning av opsjonsskatten for disse bedriften an medføre at de “overlever”, skaper arbeidsplasser, muligheter og verdier for samfunnet.

Oslo Unge Høyre vil:

 • Oslo UH skal fjerne opsjonsskatten for nyoppstartede bedrifter
 • Oslo UH skal minske/fjerne opsjonsskatten til bedrifter som opererer innenfor “grønn næringsvirksomhet.”

 

Fritidsklubb i Vestre Aker

Fra: Hannah Higraff

Fritidsklubber er et viktig moment i mange ungdommers hverdag; det er et sted de kan få fysisk, psykisk og sosial stimulering. Fritidsklubber er en del av det forebyggende arbeidet vi kan gjøre mot ungdomskriminalitet og i følge barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne hindrer fritidsklubber radikalisering.

I Oslo er Vestre Aker den eneste bydelen som ikke har en fritidsklubb. Dette er ekstra graverende fordi i følge befolkningsstatistikken (1.1.2016) er Vestre Aker den bydelen med flest barn og unge mellom 6 og 17 år. Statistikken for 2017 viser at det er 7 424 barn og unge fra 6-17 år i Vestre Aker. Det er 7 424 barn og unge uten noen fritidsklubb.

En annen vesentlig grunn til at en fritidsklubb er noe vi trenger er at de økonomiske forskjellene i bydelen er store. Flere unge i Vestre Aker kommer fra ressurssterke familier som har råd til å betale utgiftene det koster for fritidsaktiviteter. Men det er også en stor andel mennesker i Vestre Aker som sliter med økonomien og derfor ikke kan sende barna sine på ulike aktiviteter. Barna vil da få mindre fysisk og sosial stimulering enn de barna som har ressurssterke foreldre som kan betale for deres aktiviteter. Men en fritidsklubb kan gi alle barn og unge et gratis tilbud til ulike aktiviteter og eventer som vil minske forskjellene i bydelen.

Alkohol- og rusbruk er et stadig større problem i bydel Vestre Aker. Dette er en utfordring for mange ungdommer i Oslo vest, og på en fritidsklubb vil de unge bli møtt av ansvarlige voksne med kompetanse og erfaring som kan hjelpe de unge med eventuelle rus- og alkoholproblemer. Fritidsklubber er en lavterskel rusfri arena og derfor er det viktig å få opprettet en i Vestre Aker også.

En fritidsklubb er et sentralt midtpunkt der unge kan møtes og bli kjent på tvers av kultur, religion, bakgrunn osv. Tidlig integrering og forståelse på tvers av ulikheter er viktig for unge og vil bidra til mer erfarne og dyktigere samfunnsborger.  Dette er noe en fritidsklubb vil kunne bidra til, og det vil også gi de unge en sjanse til å bli kjent med enkeltpersoner eller grupper de ellers ikke ville blitt kjent med. Kort sagt vil en fritidsklubb blande unge på tvers av grupper og dette er noe Vestre Aker også bør få muligheten til.

Unge Høyre er for en fritidsklubb i Vestre Aker og vil gi ungdommene i Vestre Aker muligheten til sosial, fysisk og psykisk stimulering. Vi i Unge Høyre ønsker et fritidstilbud som kan være et lyspunkt i de unges hverdag og som kan bidra til å minske alkohol- og rusbruk i bydelen. Fritidstilbudet vil også bidra til å redusere effekten av de økonomiske forskjellene i Vestre Aker, og blande ungdommene på tvers av ulike samfunnsgrupper.

Unge Høyre vil:

 • Øremerke midler til en fritidsklubb på Hovseter.
 • Skape en fungerende fritidsklubb for de unge med fokus på psykisk helse, forebygging av alkohol- og rusbruk, fysisk aktivitet og inkluderende sosiale eventer.

 

Oslo Unge Høyres Representantskap avholdes tirsdag 14. november klokken 18:00 på Høyres Hus i Oslo.