La abortloven ligge

Unge Høyre mener dagens abortlov har fungert bra, og ønsker derfor å beholde abortloven slik den foreligger.

Unge Høyre mener forslaget til endringer av abortloven i Høyres stortingsprogram skaper unødvendig usikkerhet om kvinners abortrettigheter, og legger opp til en mer usikker praksis for kvinner som allerede er i en vanskelig situasjon.

I forslaget til Høyres stortingsprogram, står det skrevet at Høyre vil ”endre abortloven slik at egenskaper ved fosteret ikke er et selvstendig abortkriterium etter grensen for selvbestemt abort”.

Kvinner som ønsker abort etter 12. svangerskapsuke må i dag søke abortnemden ved sitt sykehus om tillatelse. Høyres forslag omhandler kriteriene for senabort, nærmere bestemt punkt 2 c) i abortloven, som sier at svangerskapsavbrudd etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan skje når ”det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet”. Det er dette punktet Høyres programkomité ønsker å fjerne.

Vi har allerede en streng en streng abortlov i Norge, og Unge Høyre ser liten grunn til å gjøre denne enda strengere. Å fjerne punkt 2 c) i abortloven legger opp til en innskrenking av kvinners sjanse til å få innvilget abort etter 12. uke.

Det er riktignok usikkert hvor store endringer Høyres forslag ville medført. I 2010 søkte 767 kvinner om senabort. 654 av disse ble innvilget etter nemndbehandling. Det betyr at over 85 prosent av søknadene blir innvilget. Også uten punkt 2 c) vil formuleringer i loven som omhandler hensynet til kvinnens livssituasjon gi grunnlag for abort, uavhengig av om fosteret er friskt eller alvorlig sykt. Uten punkt 2 c) blir imidlertid det som i dag er et soleklart kriterium for senabort, som nemnda må rette seg etter, i stedet en slags helhetlig skjønnsvurdering. Kvinnen, som allerede er i vanskelig situasjon, blir dermed i større grad prisgitt en liberal abortnemnd.

Hvert år avsluttes over 15.000 svangerskap innen 12. uke. Ulike mennesker har ulike grunner til å ta abort, og det som er riktig for en familie, kan være feil for en annen familie. Grunnene kan variere fra endringer i den enkeltes helse, samlivssituasjon, jobbsituasjon, at tidspunktet passer dårlig, eller at man bare synes man har nok barn allerede. Dette er vurderinger som det er enkelt å ta før 12. uke. Etter 12. uke er det imidlertid mulig å oppdage misdannelser ved fosteret som vil ha stor innvirkning på foreldrenes fremtidige livssituasjon. Unge Høyre mener det er feil å late som alvorlige sykdommer ved fosteret kan likestilles med kjønn, eller andre egenskaper ved fosteret.

Å abortere et foster med en alvorlig sykdom handler ikke om at disse barna er noe mindre verdt, men om familien føler seg i stand til å oppdra et barn med det forsørgeransvaret et slikt barn krever. Unge Høyre har respekt for at enkelte familier kan føle at dette blir en for stor belastning.
Vi er alle enige om at alle barn er like mye verdt, og at vi i vårt velferdssamfunn skal gjøre vårt ytterste for å gi alle barn som kommer til verden et fullverdig og meningsfylt liv. Unge Høyre ønsker derimot ikke å si til en kvinne som – med bakgrunn i sin livssituasjon – aborterer et sykt foster, at hun er noe mindre moralsk enn en kvinne som aborterer et friskt foster.

Unge Høyre vil derfor:

  • beholde punkt 2 c) i abortloven
  • beholde dagens abortlov slik som den er