Innfør jobbskattefradrag

Det skal alltid lønne seg å jobbe. For å sikre at dette alltid lønner seg vil Unge Høyre innføre et jobbskattefradrag.

Alt for mange mennesker opplever at det ikke lønner seg å jobbe, eller at det ikke lønner seg å jobbe i tilstrekkelig grad. Dette skyldes kombinasjonen av et relativt høyt skattenivå, og tilsvarende høyt nivå på offentlige ytelser til dem som står utenfor arbeidslivet.

I dag står en for stor andel av befolkningen i arbeidsfør alder utenfor arbeid eller utdanning, til tross for at de er i sin beste alder. Når det i noen tilfeller vil være mer økonomisk lønnsomt å stå utenfor arbeidslivet, bidrar systemet i seg selv til at denne andelen forblir høy.
Høyre mener alle mennesker har et iboende ønske om å kunne forsørge seg selv. Denne verdien er i seg selv en forutsetning for det norske velferdssamfunnet, fordi arbeid gir den enkelte økonomisk selvstendighet og livsglede. Derfor må systemet innrettes slik at det vil lønne seg å jobbe.
For å sikre bærekraften og oppslutningen om den norske modellen vil derfor Høyre innføre et eget jobbskattefradrag.

Et jobbskattefradrag er en flat skattelette til alle som jobber. Jobbskattefradraget skiller seg derfor fra det mer kjente minstefradraget, som det kan kreves fradrag for uavhengig av om inntekten din kommer fra arbeidsinntekt, sykepenger, pensjon, dagpenger etc. Konstruksjonen av fradraget er dermed en treffsikker måte å øke lønnsomheten ved å jobbe for samtlige lønnsmottakere, men spesielt for dem med lav og middels inntekt.

Allianseregjeringen i Sverige har de siste årene redusert skatten på arbeidsinntekt gjennom et jobbskattefradrag i fire trinn, med et femte på vei. I Sverige har det betydd at for eksempel en hjelpepleier har fått én ekstra månedslønn i året å rutte med – netto. I samme periode har skatteinntektene til staten økt drastisk, fordi flere personer har gått fra å stå utenfor arbeidslivet, til å bli en del av det.

Prinsippet om at det alltid skal lønne seg å jobbe må tas på alvor. For å gjøre det mer lønnsomt å stå i arbeid fremfor å motta trygd eller pensjon, vil Høyre redusere skatten på arbeidsinntekt i form av et jobbskattefradrag.

Unge Høyre vil:

  • Innføre et regressivt jobbskattefradrag, på minst 500 kroner i måneden.