Avskaff tilhørighetsordningen

En av de mest grunnleggende rettighetene i et samfunn, er retten til å tro og tenke slik enselv ønsker. Derfor vil Unge Høyre fjerne tilhørighetsordningen.

En av de mest grunnleggende rettighetene i det norske samfunn, er retten til å tro og tenke slik en
selv ønsker. Av dette følger at en har full frihet til å utøve sin religion på en slik måte som vil
behage. Det en ikke har, er rett til å diktere hvordan andre skal tro og tenke. I dag er loven ordnet
slik at barn, ved fødselen blir meldt inn i samme trossamfunn som det deres foreldre tilhører. I seg
selv er denne ordningen harmløs, ettersom foreldre har (og fortsatt skal ha) råderett i over
spørsmål vedrørende deres barns religion, men når barn automatisk meldes inn i samme
trossamfunn som sine foreldre, gjør dette at den norske stat antar at barn har samme religion som
sine foreldre. Denne antakelsen blir gal, ettersom barn ikke har noen mulighet til å ta stilling til
religiøse spørsmål, akkurat som de heller ikke er i stand til å ta stilling til om de er vegetarianere
eller ikke, eller hvilke politisk parti (om noe) de skal tilhøre.

Å kunne overføre sine tradisjoner og sin kultur til neste generasjon, er for mange en sentral del av
foreldregjerningen, noe det skal fortsatte å være. Å kunne oppdra sine barn i den religionen eller
det livssyn en selv ønsker, er og skal fortsatt være en rettighet for foreldrene, men
tilhørighetsordninger hvor barn fra fødselen automatisk meldes inn i et trossamfunn uten
foreldrenes aktive handling, hører ingen steder hjemme. Disse antar at barn har de samme
overbevisningene som sine foreldre, selv om de mangler evner og kunnskap til å vurdere om de
ønsker å forfekte dem.

Unge Høyre vil:

  • Avskaffe alle former for tilhørighetsordninger.
  • At foreldre fortsatt skal ha rett til å melde sine barn inn i ulike tro og livssynssamfunn og
  • oppdra dem i det livssynet de ønsker.
  • Avskaffe tilhørighetsordningen etter kirkelovens §3,2 pkt