Bedre overgrepsmottak

Gode og spesialiserte helsetilbud er viktig for at overgrepsutsatte skal føle seg ivaretatt og få et forsvarlig tilbud både rett etter overgrepet og i oppfølgingen.

I Norge er det 23 overgrepsmottak (tall fra 2009) som skal ta imot overgreps- eller voldtektsofre. Det første overgrepsmottaket ble etablert ved Legevakten i Oslo i 1986. Antallet overgrepsmottak i Norge har økt betydelig i de siste årene, og det er nå minst ett mottak i hvert fylke. Gode og spesialiserte helsetilbud er viktig for at overgrepsutsatte skal føle seg ivaretatt og få et forsvarlig tilbud både rett etter overgrepet og i oppfølgingen.

I dag finner vi flere problemer ved disse mottakene blant annet har ikke leger den nødvendige kompetanse for å rapportere om skader som kan knyttes til overgrep. Et stort problem er også at det er store forskjeller i pasientvolum mellom sentrale strøk og distriktene som gir store kvalitetsutfordringer. Hvorvidt medisinsk og psykososial oppfølging skal gis ved overgrepsmottakene, om den utsatte skal overføres til fastlege eller til spesialisthelsetjenesten, er også ulikt praktisert.
Det finnes ikke klare nasjonale retningslinjer for finansiering av overgrepsmottakene, noe som skaper uro omkring de økonomiske rammene og da også resulterer ulike medisinske tilbud. Det at det også er ulik praksis gjør at det er store forskjeller i journalføring og registrering, og standardisert statistikk mangler.

I 2011 var 35 % av rapportene, som omhandlet DNA-funn og fysiske skader, fra overgrepsmottakene kritikkverdige i følge Den rettsmedisinske kommisjon. Problemet er ganske enkelt at legene ikke rapporterer om skader og DNA-funn så detaljert som kreves for at det skal kunne brukes i en rettssak.

De siste årene har det blitt satset mye på kursing av leger på disse mottakene, men fåtallet av legene har tatt dem. Dette kan ha to ulike årsaker. Enten kan det være begrenset tid eller at disse kursene ikke kan timeføres.

I år skal Stortinget evaluere overgrepsmottakene og i denne forbindelse mener Unge Høyre at det er på tide å gjøre noe med dagens ordning.

Unge Høyre vil at:

  • Leger ved overgrepsmottakene må ha obligatoriske kurs for å heve kompetansen
  • Sikre at legene opprettholder sitt faglige ansvar gjennom oppfølging
  • Det skal være nasjonale retningslinjer for finansiering av overgrepsmottakene