Nei til strengere røykelov!

Unge Høyre mener at forslag til ny røykelov representerer brudd på enkeltmenneskers rett til å velge, og næringsdrivendes rett til bestemmelse over egen virksomhet.

Nylig foreslo helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen endringer i røykeloven, og introduserte nye og strengere bestemmelser. Blant forslagene er totalforbud mot røyking – også utendørs – på serveringssteder, utesteder og nattklubber. I tillegg kommer forslag om forbud mot salg av 10-pakninger, innføring av kommunalt bestemte salgsløyver for tobakk, og forbud mot røyking i nærheten av barnehager, skoler, helseinstitusjoner og inngangspartier på offentlige bygg.

Unge Høyre mener at disse forslagene representerer brudd på enkeltmenneskers rett til å velge egen livsførsel, og næringsdrivendes rett til en viss bestemmelse over egen virksomhet. Det vil også medføre et uhåndterlig, unødvendig byråkrati; forbud som vanskelig kan overholdes, kontrolleres eller sanksjoneres mot er og blir meningsløst ressurssløseri. Forslagene vil ramme en allerede presset næring, føre til konkurser og nedleggelser, og ikke minst ramme sosialt ved å frata folk viktige sosiale møteplasser.

Det er positivt at regjeringen ønsker å redusere antallet røykere, men istedenfor virkemidler som forbud, tvang og mer byråkrati, bør man se på alternative og mindre inngripende virkemidler.

Unge Høyre mener:

  • At helseministerens forslag til ny røykelov representerer grove overtramp mot enkeltmenneskers rett til å velge egen livsførsel, og en unødvendig byrde på utelivsnæringen. Alle forslagene bør derfor avvises.
  • At klarere retningslinjer vedrørende utendørs røyking er nødvendig for å skape forutsigbarhet i utelivsnæringen, men at disse retningslinjene ikke bør gå i mer restriktiv retning enn dagens røykelov legger opp til.