Styrk barnevernet!

Unge Høyre ser på det som en viktig oppgave å styrke barneverntjenesten og dermed sikre barn en god oppvekst.

Barn og ungdom er Norges største ressurs, uten dem kan ingen drive landet videre. Unge Høyre mener at alle barn er født like og bør ha like rettigheter til omsorg og hjelp, uansett livssituasjon. Hver 10. Ungdom oppga i 2007 at de hadde opplevd vold i hjemmet. Barn og unge som blir rammet av vold og seksuelle overgrep selv eller i nær familie tar stor skade av dette senere. Vold hemmer bl.a. utviklingen av nervesystem, hjernen og sosial utvikling.

Våren 2010 oppsto det en rekke situasjoner som viser at barneverntjenesten i Norge ikke er god nok. Dette er trist fordi det rammer de som trenger hjelpen mest. Unge Høyre ser på det som en viktig oppgave å styrke barneverntjenesten og dermed sikre barn en god oppvekst.

Barns rettigheter
Barnevernsloven skal sikre beskyttelse mot manglende utøvelse av plikter fra omsorgspersoner. Loven gir ikke barna noen rettigheter til tjenester, kun rett til omsorg. Unge Høyre mener at dersom omsorgssvikt først forekommer skal barnet ha rett til hjelp med en gang. Tre av fem henvendelser til barnevernet blir henlagt og det er lang ventetid mellom anmeldelse og behandling.

Unge Høyre vil:

 • Gi barn umiddelbar rett til hjelp og tjenester ved brudd på barnevernsloven.

Barnehus
Det finnes 6 barnehus i Norge i dag (Hamar, Kristiansand, Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo). Barnehusene er åpent fra 0900 til 1500 fra mandag til fredag og dekker til sammen alle Norges politidistrikt. Barnehusene er et tilbud til barn og pårørende som møter rettsvesenet etter å ha blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Her har man samlet kompetanse og institusjoner slik at man kan få helhetlig hjelp. Barnehusene inkluderer dommeravhør, medisinsk undersøkelse samtale og terapi. Barn, foreldre, politi, domstol, advokater og barnevern gir gode tilbakemeldinger til

Barnehusene.
Barnehusene har stort forbedringspotensielle. Det er et problem at det finnes så få Barnehus i landet, det gjør det vanskelig for mange politidistrikt å benytte seg av tjenesten. Barn kan få behov for hjelp når som helst og opplever derfor at det er lite tilgjengelig at de bare har åpent på dagtid.

Mange barn har behov for hjelpen barnehusene tilbyr selv om det ikke foreligger anmeldelse, også mange av foreldre trenger hjelp på et tidligere nivå. Barnehusene bør derfor være åpne for alle barn, ungdom og pårørende som har opplevd vold eller overgrep. Det er vanskelig å bli henvist til eller ta kontakt med et Barnehus dersom det ikke foreligger en rettssak. Barn bør selv få muligheten til å ta kontakt med husene for å få hjelp. Barnehusene kan styrke sitt behandlingstilbud ved å opprette samtalegrupper for barn og unge. Mange av dem har aldri snakket med jevnaldrene om sine problemer. Det kan være sunt og lærerikt å møte jevnaldrene i samme situasjon.

Unge Høyre vil styrke barnehusene gjennom å:

 • Videreutvikle Barnehusene med sikte på å opprette flere institusjoner.
 • Opprette døgnåpne barnehus
 • Åpne Barnehusene for alle barn, ungdom og foreldre som trenger hjelp i forbindelse med vold eller overgrep, selv om det ikke foreligger anmeldelse.
 • Åpne for at barn lett kan ta kontakt med Barnehusene og aktivt informere barn og unge om hvordan man gjør dette.
 • Opprette samtalegrupper og fadderordninger for barn og unge som har blitt utsatt for vold eller overgrep.

Kompetanse og samarbeid
For å sikre at barn får best mulig behandlingstilbud er det viktig at det er kvalitet i tjenesten og samarbeid mellom de forskjellige instansene. Mange barn opplever i dag å bli kasteballer mellom forskjellige instanser og å måtte forklare seg mange ganger til forskjellige personer. Dette er en stor påkjenning for barna og det tryggeste for dem hadde vært om de hadde en voksen å forholde seg til. Dette hindres i dag på grunn av taushetsplikten. Det er også en stor påkjenning at ting tar så lang tid, jo lenger tid det tar jo mer lider barnet og tar større skader av hendelsene. Saksbehandlingstiden er i dag alt for lang.

For å lettere kartlegge vold og overgrep at det viktig at de forskjellige instansene som er i kontakt med barn har et godt samarbeid. Det er svært mange som i dag er i kontakt med offer for vold og overgrep uten å vite hvordan de skal takle situasjonen. Alle leger, tannleger, barnehageansatte og lærere som daglig er i kontakt med barn må ha kompetanse om vold og overgrep slik at de på best mulig måte kan behandle barn og ungdom riktig og gi dem god hjelp.

Unge Høyre vil:

 • Revurdere taushetsplikten i forbindelse med vold og overgrep mot barn slik at barna kan få en fast kontaktperson i barnevernet.
 • Samordne kommunalt og statlig barnevern.
 • Strengere overholde plikten til avhør 14 dager etter anmeldelse.
 • At barn og unge som søker hjelp hos barneverntjenesten skal bli kontaktet innen 24 timer.
 • Sette inn større ressurser til politiet for å korte ned saksbehandlingstiden i volds- og overgrepssaker mot barn og unge.
 • Styrke samarbeidet mellom skole, barnehager, helsestasjon, politiet, barnevernet, krisesentre og helsetjenesten gjennom å opprette diskusjonsgrupper hvor de kan dele kompetanse og problemstillinger.
 • Innføre obligatorisk kurs i hvordan man forholder seg til barn som har erfart vold i nær familie. Kurset tar sikte på hvordan man oppdager tegn på vold og overgrep og hva man skal gjøre dersom man har mistanker om dette. Kurset må inkluderes i alle studieretninger som innebærer senere kontakt med barn (eks. Lærerutdanningen)

Registrering og samarbeid stat og kommune
I dag er det et problem at mange familier og barn som er registrert i barnevernet i hjemkommunen flytter ut av kommunen. Hvis bare kommunen de flytter fra har denne informasjonen vil det ta lenger tid for tilflytningskommunen å oppdage og registrere problemer i familien

Unge Høyre vil derfor

 • Ha et nasjonalt register over barnevernsfamilier og -barn

Private tjenestetilbydere i barneverntjenesten
Tilbudet statens barnevern, gjennom BUF-etat, i dag tilbyr det kommunale barnevernet er jevnt over for dårlig. Det er trangt om plassen, og de få plassene som finnes er dårlig skreddersydd og ikke tilpasset det enkelte individ. Det bør ikke være en målsetting i barnevernspolitikken at staten skal drive alle institusjoner, men heller at det beste tilbudet gis til barn i nød.

Regjeringens allergi mot private aktører har også på dette området gått kraftig utover barn som trenger hjelp. Unge Høyre vet at private tjenestetilbydere ofte kan tilby et langt bedre opplegg enn det offentlige tjenestetilbydere kan. Hensynet til barnets ve og vel må settes i sentrum, og derfor må private aktører igjen inviteres inn i varmen for å sikre det beste for barnet

Unge Høyre vil

 • Sette barnets behov i fokus
 • Åpne for at BUF-etat igjen bruker private tjenestetilbydere på lik linje som offentlige

Trygghet i tjenesten

Barn og unge som har blitt utsatt for vold og overgrep har et stort behov for trygghet og stabilitet. Det er viktig at barneverntjenesten møter dem med dette. Familien er et barns sikreste sted, mange barn føler seg ikke i sikkerhet før familien er trygg. Den viktigste veien til å gi et barn omsorg er å gi dem et trygt hjem, da må barnevernet først og fremst ta sikte på å hjelpe hele familien.

Mange opplever at det er vanskelig å bytte saksbehandler, og at de har en saksbehandler som ikke lytter til barnet. For å sikre barnas beste bør også barna få muligheten til å bytte saksbehandler.
Barnevernsinstitusjoner er en substitutt for familien, og skal sørge for en stabil hverdag i trygge omgivelser. Målet er at beboerne i størst mulig grad skal ha et normalt liv. De ansatte skal sørge for barnets behov for trygghet, beskyttelse og tillit.

Unge Høyre ser på familien som den tryggeste og sikreste måten for et barn å vokse opp. Likestilt med biologiske familier bør derfor også fosterfamilier over lengre tid være. I dag lever fosterhjemsbarn på oppsigelse, og fosterfamilien har ikke foreldreansvaret for barnet. Norge må lære av andre land og legge opp til enkle rammer for adopsjon av fosterhjemsbarn slik at de kan bli fullverdige medlemmer av den eneste gode familien de kjenner til.

Unge Høyre vil:

 • At barnevernet hovedoppgave skal være å hjelpe barnet. Dette innebærer også et fokus på å hjelpe hele familien.
 • Gi barna mulighet til å bytte saksbehandler.
 • I tilfeller der barnet ikke er i stand til å ta avgjørelser for egen sikkerhet, er det nødvendig at barnevernet benytter seg av restriksjoner innenfor rammen av det en gjennomsnittlig familie utøver.
 • Sørge for at det alltid er minst to ansatte tilstede, og at disse har fleksible turnusordninger.
 • Øke tryggheten for fosterhjemsbarns tilværelse i fosterfamilien
 • Informasjon

I dag informeres det ganske dårlig overfor barn, ungdom og voksne om hvordan de kan gå frem for å få hjelp hvis de har mistanke om vold eller overgrep. Dette er noe som skal være på plass og vi har et mål om at absolutt alle vet hvem de kan kontakte dersom de trenger hjelp i volds- og overtekstsaker.

En viktig faktor for å forhindre overgrep og vold er å lære barn hva som er rett og galt og hvilke hemmeligheter man kan si videre allerede i barnehagen. Informasjon om hvordan man setter grenser, sier i fra og hvordan man kan få hjelp må gis under hele undervisningsløpet. Dette vil gi elevene forståelse overfor situasjoner og muligheten til å handle raskere hvis noe er galt. Hvordan man gir informasjon må pedagogisk tilpasses forskjellige alderstrinn.

Når barna først trenger hjelp må de alltid ha inforasjon tilgjengelig. Unge Høyre har et mål om at alle barn og unge skal vite hva de skal gjøre hvis de trenger hjelp. Når et barn trenger hjelp, trenger barnet hjelp nå, og ikke om to uker.

Unge Høyre vil:

 • Aktivt spre informasjon om hvem man kan kontakte i volds- og overgrepssaker mot barn.
 • At alle som arbeider med barn (lærere, leger osv.) skal ha blitt opplyst om hvordan de går frem for å melde mistanke til vold eller overgrep.
 • Informere om vold, overgrep, seksuelle overgrep og hjelpetjenester fra barnehagen til endt skolegang.
 • At hjelp alltid skal være tilgjengelig og lett å finne.
 • Opprette en egen ”chat” for barnevernet hvor en kan gå inn å få svar på spørsmål og hjelp umiddelbart, 24 timer i døgnet