Behold retten til hjelpemidler i folketrygden

Unge Høyre vil sikre funksjonshemmede tilgang til et godt faglig tilbud som kan ivareta det individuelle hjelpemiddelbehovet på alle livsområder.

I NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud” foreslår Holte-utvalget, å overføre ansvaret for hjelpemidler fra stat til kommune. Utvalget foreslår å dele opp hjelpemiddelområdet og overføre det på den enkelte sektor. Retten til hjelpemidler forslås tatt ut av folketrygdloven. Bakgrunnen for utvalgets forslag om å overføre mye av dagens statlige ansvar til kommunene, er for å oppnå mer helhetlige løsninger og bedre kostnadskontroll.

Unge Høyre er skeptisk til en slikt resonnement. Ved å overføre tunge oppgaver som dette til kommunene foreligger det ingen garanti om at det vil følge penger med. Utvalget foreslår at finansieringen skal skje gjennom rammeoverføringene, noe som i praksis ikke gir noen garanti og som vil kunne medføre at tilbudene blir kvalitativt svært ulikt avhengig av hvor en er bosatt.

Rettigheter i folketrygdloven og statlig finansiering sikrer funksjonshemmede et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av bosted, alder og økonomi.

Forslaget tar heller ikke høyde for kompetansebehovet som vil melde seg, om en velger å desentraliserer ordningen til hver enkelt kommune. I dag er det slik at NAV Hjelpemiddelsentral i fylkene har spesialkompetanse på området, denne er sentralisert i hvert fylke og bidrar til at alle brukere for god faglig oppfølging og imøtesett sine individuelle behov. Omstrukturerer en ordningen vil det kreve betydelig spredning av en allerede svært begrenset spesialkompetanse. Mange kommuner vil ikke kunne opprettholde den standard brukerne i dag møter hos NAVs Hjelpemiddelsentraler.

Unge Høyre vil sikre funksjonshemmede tilgang til et godt faglig tilbud som kan ivareta det individuelle hjelpemiddelbehovet på alle livsområder. Anstrengte kommuneøkonomier har betydelig utfordringer i tiden fremover og en vil risikere at funksjonshemmedes hjelpemiddelbehov blir en salderingspost.

Unge Høyre vil:

  • At retten til hjelpemidler skal være uavhengig fra geografi og kommuneøkonomi og derfor at retten til hjelpemidler fortsatt skal ligge til folketrygdloven med statlig finansieringsansvar.
  • Forenkle rutiner og saksbehandling ved hjelpemiddelsentralene.
  • Samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner om utvikling og forbedringer.