Driftstyrer ved videregående skoler

For å optimalisere bruk av skolens ressurser og styrke kontakten mellom skole, fylke og arbeidsliv vil Unge Høyre opprette driftstyrer ved videregående skoler.

I Osloskolen er driftsstyrene det høyeste organet ved hver enkelt skole, og kan bl.a. vedta budsjetter og årsplan. I de videregående skolene består styrene av to elever, to ansatte og tre eksterne representanter som blir oppnevnt av fylkestinget.

Gjennom driftsstyrene gis elevene og de ansatte reell innflytelse over skolens virksomhet, samtidig som eksterne representanter bringer inn ny kunnskap og nye ideer utenfra. Ved i å involvere personer med erfaring fra politikken og arbeidslivet, vil skolene i større grad kunne gi elevene en moderne og fremtidsrettet utdannelse. Samtidig vil den politiske ledelsen, det lokale næringslivet og skolen få en helt ny grad av kontakt, noe som vil åpne for samarbeid og mer lokal tilpasning.

Ordningen er Oslo gjort permanent etter en vellykket prøveperiode fra i 1999 til 2001, og har i følge Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) gitt økt brukerinnflytelse i skolen, samtidig som ingen av gruppene i driftsstyrene ønsker å gå tilbake til tidligere ordninger.

I enkelte andre fylker har man kun et rådgivende skoleutvalg for elever og ansatte, og full-maktene ligger utelukkende hos rektor. Ved mange skoler har dette vist seg å føre til beslut-ninger som tas med liten grad av medvirkning fra andre utenom administrasjonen.

Unge Høyre vil derfor:

  • Opprette driftstyrer ved de videregående skolene basert på lokal kunnskap og erfa-ringer fra tilsvarende ordninger.

Gjennom å opprette driftstyrer ønsker Unge Høyre å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens ressurser
  • styrke kontakten mellom skole, fylke og arbeidsliv
  • gi elevene og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet