Høyre tilbake i regjering 2013!

Unge Høyre ønsker å rendyrke partiet konfliktlinje mot sosialismen ved å ta et tydelig parti med et enkelte individ mot statlig overformynderi og tvang!

Til tross for fremgang på over 3 prosentpoeng var ikke Høyres valgresultat godt nok til å bringe partiet tilbake i regjeringskontorene valget 2009. Høyres valgresultat på 17,2 prosent indikerer en fremgang for partiet siden katastrofevalget i 2005, men er likevel det nest dårligste stortingsvalget i Høyres historie. Unge Høyre mener at tiden nå er moden for å finne en tydeligere profil for moderpartiet dersom Høyre skal ha ambisjoner om å gjeninnta posisjonen som landets ledende og regjerende parti. Unge Høyre ønsker med dette å rendyrke partiet konfliktlinje mot sosialismen ved å ta et tydelig parti med et enkelte individ mot statlig overformynderi og tvang! Unge Høyre ønsker å fremheve følgende kjernesaker frem mot valget 2013.

Individ og verdiskapning Høyre er det partiet som tydeligst tar parti med det enkelte individ. Debatten om skatt, velferd og individ er først og fremst en debatt om enkeltmenneskets rett på selvbestemmelse over egen inntekt og det ansvar man har for seg selv og sine nærmeste. Derfor ønsker Høyre en lavest mulig skattebyrde slik at resultatet av vår politikk er at individets makt vokser på bekostning av offentlig makt. Det er gjennom privat eierskap og ansvarliggjøring av den enkelte at storsamfunnet som helhet styrker seg. Unge Høyre vil derfor gjennomføre skattereduksjoner på til sammen 150 milliarder for stortingsperioden 2013-2017 gjennom følgende skattereformer:

 • Fjerne formueskatten.
 • Innføre flat skatt gjennom likestilling av arbeids- og kapitalinntekter
 • Fjerne alle skattefradrag med unntak av minstefradraget.
 • Fjern arveavgiften.
 • Fjerne toll på alle utenlandske varer gjennom innføringen av reell frihandel.
 • Fjerne alle særavgifter som ikke korrigerer for alvorlig markedssvikt
 • På sikt fjerne all form for landbrukssubsidier

Morgendagens kunnskap Høyre skal alltid være partiet for utdanning og forskning. Fremtiden skapes på skolebenken og på universitetene. Det er samfunnets oppgave som helhet å sikre like muligheter for å lykkes og morgendagens kunnskap gjennom enkelte offentlige overføringer, men enkeltindividet bærer også deler av ansvaret for investeringer i egen fremtid. Unge Høyre mener likevel at mangfoldet i tilbudet er best ivaretatt gjennom et spredt eierskap. Unge Høyre vil derfor følgende.

 • Øke inntakskravet til lærerutdanningen.
 • Bygge ned oppsigelsesvernet i skolen og universitetene.
 • Innføre karakterer fra femteklasse.
 • Skille ut alle universiteter i egne privat stiftleser.
 • Godkjenne nivåinndeling på barneskolen og ungdomskolen
 • Innføre valgfritt sidemål
 • Legge ned statens lånekasse og overføre ansvaret til å utbetale studielån til det private bankvesenet.

Frihet i trygghet

Forsvar og utenrikspolitikk må få en større og viktigere posisjon i den politiske debatten. Et konservativt parti som Høyre skal støtte opp om forsvaret, og sørge for at Norge er en aktiv del av NATO og internasjonale fredsoperasjoner. Norge har i hele det forrige århundre sett over Atlanteren for å finne gode allierte i sikkerhetspolitikken – både kulturelt og ideologisk. Det må Norge fortsette med. Unge Høyre ønsker å bygge en trygg fremtid på bakgrunn av våre erfaringer fra en trygg fortid. Unge Høyre vil derfor:

 • Høyre skal være landets fremste forsvarer av Norsk i NATO-medlemskap.
 • Styrke forsvarets budsjetter
 • Oppheve politiske begrensninger på hvor norske styrker kan delta i internasjonale militære
 • operasjoner på vegne av NATO og FN.

Et mer dynamisk arbeidsliv
Høyre vil gjøre det enklere med midlertidig ansettelser, svekke fagforeningens makt og fjerne oppsigelsesvernet og arbeidstidsbestemmelser for å skape bedre dynamikk i arbeidslivet.