Alle stemmer teller likt

For å sikre en bedre valgordning vil Unge Høyre at alle stemmer skal telle likt og at sperregrensen bør heves.

Dagens valgordning, fastsatt av Grunnlovens § 59, fastslår at distriktsmandatene til de ulike valgkretsene (fylkene) skal fordeles på bakgrunn av antall stemmeberettigede og areal i valgkretsen. Det medfører et valgsystem som forfordeler makt til enkelte stemmeberettigede på bekostning av andre, basert på bosted. Unge Høyre mener det er udemokratisk at stemmer avgitt i tynnere befolket og store fylker skal være mer verdt enn stemmer avgitt i mindre og mer befolkningstette fylker, og mener at dagens valgordning har flere problematiske konsekvenser for både store og små valgkretser.

I Norge har man også et såkalt styringstillegg, som tildeler det største partiet en overrepresentasjon. Intensjonen er å sikre en mer styringsdyktig og stabil regjering, men i situasjoner hvor det største partiet er opposisjonsparti fungerer det med omvendt effekt. Unge Høyre mener at styringstillegget bør fjernes, både fordi det ofte virker motsatt i forhold til dets intensjon, og fordi vi mener at prinsippet om at alle stemmer bør være like mye verdt er veldig viktig.

Et annet kjennetegn ved det norske demokratiet er de mange småpartiene, til tross for en sperregrense på 4 %. I utgangspunktet er det ikke noe negativt ved at mange partier er representert i Stortinget. Utfordringen er at det gjør det vanskeligere å skape styringsdyktige flertall, og at småpartiene ofte får uforholdsmessig stor makt etter forhandlinger i regjering og Storting. Konsekvensen er at legitimiteten til det norske demokratiet svekkes blant det norske folk. Unge Høyre ønsker derfor å heve sperregrensen.

Unge Høyre mener at:

  • Antall mandater i hver valgkrets skal beregnes proporsjonalt i forhold til kretsenes folketall
  • Styringstillegget bør fjernes
  • Utjevningsmandater må fordeles for å sikre at partiene blir representert i Stortinget i størst mulig grad proporsjonalt til partiene stemmetall på landsbasis
  • Utjevningsmandatene skal gå til de partiene som har flest uutnyttede stemmer på landsbasis etter at de ordinære mandatene er fordelt, i de fylkene hvor de respektive partiene er nærmest å få et ekstra mandat.
  • Vi bør ha en relativ sperregrense i Norge, men at den bør heves til 6%