Fra velferdsstat til velferdssamfunn

En økende del av befolkningen er avhengig av offentlige stønader. Stadig flere blir dermed avhengig av støtte fra stadig færre. Unge Høyre vil snu denne utviklingen. Vi mener tiden er inne for å reformere velferdsstaten.

Målet med velferdssystemet bør være at flest mulig skal klare seg uten stønader, ikke at flest mulig skal være avhengig av dem. Unge Høyre vil ha et velferdssamfunn som tar vare på de som virkelig trenger det, og ikke et der selvstendige og oppegående mennesker blir tvunget inn i et avhengighetsforhold til staten.

Høye skatter finansierer velferdsstaten, men gjør samtidig folk avhengige av de samme ordningene de betaler dyrt for å finansiere. Velferdssystemet undergraver derfor sitt eget mål. Dagens progressive skattesystem, med inntektsgraderte pensjons – og velferdsordninger, bidrar til at staten i realiteten opprettholder inntektsforskjellene i samfunnet. Unge Høyre mener at statens oppgave skal være å garantere for et sosialt sikkerhetsnett, mens enkeltmennesket selv må ta ansvar for sin levestandard dersom det havner utenfor arbeidslivet.

For kunne gi enkeltmennesker denne muligheten må vi redusere skatte- og avgiftsnivået. Derfor vil Unge Høyre innføre en flat skattprosent med et høyt bunnfradrag.

Pensjon

Unge Høyre ønsker å beholde en god basispensjon. Alle skal være sikret en god levestandard ved pensjonsalder, men det er ikke en statlig oppgave å opprettholde middelklassens livsstil. Statens oppgave skal være å garantere et flatt pensjonssystem, der alle sikres en nødvendig levestandard. Det bør være et individuelt ansvar å sikre seg og sin families økonomiske levestandard i pensjonstilværelsen.

Det må derfor legges til rette for at hver enkelt skal få gode muligheter til privat pensjonssparing. Dette forutsetter naturligvis at hver enkelt får beholde en betydelig større andel av egen inntekt.

Unge Høyre ønsker å fjerne inntektstaket for pensjonister. Det er positivt at eldre ønsker å bidra til arbeidslivet og samfunnet selv om de er pensjonistene. Da må de også få beholde pensjonen.

Unge Høyre vil:

  • Innføre flat offentlig pensjon
  • At det skal legges til rette for privat pensjonssparing
  • Fjerne inntektstaket for pensjonister

Arbeidsledighetstrygd

Unge Høyre ønsker et mangfoldig og fleksibelt arbeidsmarked. Det skal alltid lønne seg å jobbe, men det er også viktig at man er sikret en viss økonomisk trygghet dersom man av ulike årsaker blir arbeidsledig. Det er riktig og naturlig at det offentlige bistår enkeltindivider i perioder med ufrivillig skifte av arbeid. Likevel mener Unge Høyre at dagens utbetaling av arbeidsledighetstrygd på to år er altfor lenge.

Hensikten med arbeidsledighetstrygden er å bistå i en overgangsperiode uten jobb. Unge Høyre mener det bør være et mål å gjøre det mulig for den enkelte å yte etter evne. Derfor vil Unge Høyre sikre at folk kommer seg raskt tilbake i arbeidslivet uten at de blir hengende fast i ulike støtteordninger.

Det skal ikke være statens oppgave å opprettholde inntektsforskjeller over lengre tid.

Hvis arbeidsledighetsperioden overskrider 6 måneder, bør statens oppgave begrenses til å garantere en flat arbeidsledighetstrygd som er lik for alle arbeidsledige. Staten må også kunne kreve at den enkelte aktivt forsøker å komme tilbake i arbeidslivet.

Unge Høyre vil:

  • innføre flat arbeidsledighetstrygd etter 6 måneder
  • at staten krever at mottakere av arbeidsledighetstrygd aktivt søker jobb, utfører et tilbudt arbeid, eller møter til omskolering eller etterutdanning

Sykelønn:

Norge har en av de friskeste befolkningene i verden, de mest sjenerøse sykelønnsordningene, og det høyeste sykefraværet. Sammenhengen mellom de sjenerøse sykelønnsordningene og det høye sykefraværet tyder på at mye av problemet ligger i systemet. Unge Høyre vil begrense mulighetene til å misbruke systemet. Dette gjelder særlig korttidsfraværet, som i stor grad er egenmeldt og har få kontrollmekanismer. I et stabilt velferdssamfunn må økonomisk trygghet over en lengre sykdomsperiode garanteres. Dersom korttidsfraværet skal reduseres, må det koste mer for den enkelte. Etter karensdagene skal staten dekke alle kostnader ved sykefravær. Det bør ikke være mulig å få økonomisk kompensasjon ved sykefravær uten å kunne fremvise legeerklæring.

Unge Høyre vil:

  • innføre tre karendsdager
  • fjerne sykelønnen ved egenmelding