Barn er også individer!

For Unge Høyre er målet er å ha et mangfoldig samfunn, hvor familier kan velge hva som er best, ikke at alle går i barnehage.

Unge Høyre er kritiske til tanken om at alle barn bør i barnehage. Målet er å ha et mangfoldig samfunn, hvor familier selv kan velge hva som er best for dem. Unge Høyre mener barnehagen skal oppfordre og stimulere barna til lek. Barnehagen er også en sosial arena som gir barn mulighet til å bli kjent med andre barn. Det er positivt at pedagogikken har en plass i barnehagen, men derimot må ikke denne bli så omfattende at den overskygger barnehagens egentlige formål; avlastning for foreldre som er i arbeid.

Unge Høyre er kritiske til utviklingen innenfor norsk barnehagepedagogikk, fordi denne er blitt så omfattende at barnehagen er i ferd med å utvikle seg til en obligatorisk læringsarena før barneskolen.

Selv om Unge Høyre vil fjerne maksprisen på og redusere subsidiene til barnehageplasser, skal en Høyre-regjering redusere skatte- og avgiftstrykket langt mer enn de økte kostnadene dette måtte medføre for familier.

Familier som har andre ønsker eller alternativer for sine barn, skal ikke straffes for det. I stedet bør dette sees på som en ressurs. Unge Høyre ønsker ikke å unvervurdere verdien med familiens valgfrihet, og ikke minst verdien å være hjemme med foreldrene, spesielt det første året. Samtidig mener Unge Høyre at barnehagene må være åpne for hjemmeværende og dagmammaer, slik at de kan benytte barnehagene som sosial møteplass for barn.

Unge Høyre mener at barnehagen i begrenset grad er en oppgave for velferdssamfunnet og staten. Full barnehagedekning skal ikke være et mål i seg selv. Det er feil å prioritere en så stor del av velferdssamfunnets økonomiske midler på oppgaver som er sekundære i forhold til mange andre ting, som for eksempel et verdig helsetilbud og et ressurssterkt politivesen.

Barneoppdragelse er foreldrenes ansvar, ikke statens. Unge Høyre tar avstand fra en samfunnsutvikling som stadig pålegger staten et ansvar som bør tilhøre det private.

Unge Høyre vil derfor:

  • Bryte med tankene om at full barnehagedekning og at alle barn skal i barnehage er mål i seg selv
  • Si nei til tvungen barnehage
  • Stille seg kritisk til utviklingen i norsk barnehagepedagogikk
  • At barnehager skal kunne benyttes som sosial møteplass for barn.
  • Si nei til makspris på barnehageplass.
  • Senke og forenkle de generelle kravene for å motta offentlig støtte til drift av barnehager.