Strakstiltak for et bedre politivesen

Politiet er inne i en krise. Samtidig som problemene med vold og uro vedvarer, sliter politiet med å fylle viktige funksjoner i samfunnet på grunn av underbemanning. Situasjonen er uforsvarlig og kan ikke aksepteres. Unge Høyre mener det bør iverksettes en kombinasjon av strakstiltak som kan dempe krisen på kort sikt og mer langsiktige tiltak som bidrar til å gjenoppbygge et sterkt politivesen i fremtiden.

På kort sikt foreslår Unge Høyre to tiltak som bidrar til at politiet i større grad kan disponere sine fagfolk i viktige stillinger som gatepatruljering og oppdrag.

Det ene er å etablere en ordning med et politikorps bestående av frivillige, kvalifiserte mennesker som besetter enkle poster. Tanken er at korpset skal trå til på dager med ekstra høy aktivitet som for eksempel i helger og i perioder hvor man forventet et stort behov for politifolk. Ordningen kan vise til stor suksess i England, og med riktig seleksjon og kursing av de frivillige, bør den også kunne lykkes godt i Norge.

I tillegg er det et faktum at store politiressurser brukes til å ta hånd om personer etter pågripelse og til transport av fanger. Dette er ressurser som isteden kunne vært brukt til å dekke mer presserende behov. Unge Høyre foreslår derfor at kommersielle sikkerhetsselskaper overtar disse funksjonene.

På lengre sikt vil det være viktig å løse de grunnleggende problemene som politivesenet opplever i dag. Det ene er en prekær mangel på politifolk og det andre er en dyp konflikt med regjeringen. Unge Høyre er kritiske til statsråd Knut Storbergets manglende samarbeid med politiet og har forståelse for den frustrasjon som etter hvert har blitt oppsamlet i etaten. Det er utvilsomt en sammenheng mellom de problemene nevn ovenfor, og en løsning krever nødvendigvis økte bevilgninger fra politisk hold.

Unge Høyre velger å gå inn for disse tiltakene til tross for, og ikke på grunn av, politiets ulovlige aksjoner for å bedre sine vilkår. Unge Høyre fordømmer enhver fagforening som systematisk utnytter de sjenerøse sykelønnsordningene Norge har, ved å sykmelde seg som politisk virkemiddel. Det er trist at politiets fagforening velger å svekke befolkningens tillit til en ellers flott enhet.

Unge Høyre mener:

· Håndtering av fanger etter pågripelse og fangetransport bør overlates til kommersielle aktører.

· Det bør etableres et politikorps bestående av frivillige, kvalifiserte mennesker som kan bistå politiet med å utføre enkle oppgaver i perioder med høy aktivitet.

· Politiet må få bevilget mer penger til å løse sine problemer med underbemanning.