Mindre skatt, mer fellesskap

For Unge Høyre er politikkens fremste mål ikke å ta hånd om alle, men at flest mulig tar vare på seg selv.

Under den rødgrønne regjeringen har skattetrykket steget konstant. Dette legger en voldsom demper på verdiskapningen i samfunnet, spenner ben under den bærekraftige utviklingen og gjør stadig flere avhengige av statlige ytelser for å få hverdagen til å gå rundt.

For Unge Høyre er politikkens fremste mål ikke å ta hånd om alle, men å sette flest mulig i stand til å ta vare på seg selv. Et lavt og stabilt skattetrykk er den viktigste forutsetningen for dette.

Unge Høyre vil ha en skattepolitikk som er sosial, dynamisk og forutsigbar. Unge Høyre ønsker derfor følgende skattereform med sikte på å senke det samlede skattetrykket, særlig personbeskatning for de med lave og middels inntekter.

Formueskatten

Beskatning av formue virker destruktivt for nyskapning og investeringer, ettersom det kan ta tid før investeringer blir lønnsomme. I tillegg rammer formueskatten de som setter av penger til egen fremtid og familie.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne formueskatten.

Inntekts- og kapitalbeskatning

Dagens progressive inntektsbeskatning er uheldig i et land der det er behov for at folk jobber mer, ikke mindre. I tillegg fungerer den som en skattefelle når innslagspunktene ikke justeres i takt med lønnsvekst og inflasjon. Unge Høyre ønsker et enkelt og forutsigbart skattesystem der alle betaler den samme skatteandelen. For å sikre en sosial profil og ivareta dem med lave og middels høye inntekter ønsker Unge Høyre et høyt bunnfradrag.

Unge Høyre vil:

  • Innføre flat beskatning på inntekt og kapital med lavest mulig sats

Særavgifter

Beskatning beregnet på å vri forbruk i bestemte retninger er alvorlig inngrep i enkeltmenneskets rett til å bestemme over egen hverdag. Samtidig er avgifter noen ganger eneste mulighet for å vise kostnader som påføres samfunnet ved enkelte handlinger, og er derfor viktig for at markedsøkonomien skal fungere. Avgifter skal ikke være en snikbeskatning der eneste mål er inntekter til staten.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne alle særavgifter som ikke korrigerer for alvorlig markedssvikt

Skattefradrag

Skattefradrag gjør skattesystemet uoversiktlig og byråkratiserer likningsvesenet. I tillegg gir det store fordeler for dem som vet å utnytte systemet. Ujevn beskatning gjennom bruk av distriktsfradrag, reisefradrag og rentefradrag bygger opp under dette.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne alle skattefradrag, med unntak av bunnfradaget som skal økes

Arveavgiften

Unge Høyre mener alle burde ha en grunnleggende rett til å overlate sine verdier og eiendeler til sine etterkommere vederlagsfritt. Arveavgiften rammer særlig små og mellomstore bedrifter, og fører til at nye generasjoner ikke har råd til å ta over bedriften.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne arveavgiften

Dokumentavgiften

I en digitalisert verden der dokumentarbeid er en enkel formalitet er dokumentavgiften kun en ekstra inntektskilde for staten. I tillegg rammer den særlig unge i etableringsfasen.

Unge Høyre vil:

  • Fjerne dokumentavgiften