Avskaff juryordningen

Unge Høyre ønsker å avskaffe juryordningen, fordi den er ugunstig med tanke på rettssikkerheten.

Når lagmannsretten behandler grove straffesaker med strafferammer på seks år eller høyere, blir skyldspørsmålet avgjort av en jury. Denne juryen består av ti lekfolk som skal ta stilling til bevisene som fremlegges i saken og avgi svar på tiltalespørsmålene. Få land i Europa benytter seg i dag av jury, men praktiserer heller en ordning kjent som meddomsrett. Meddomsrett vil si at lekfolkene og fagdommere i fellesskap avgjør skyldspørsmålet. Denne ordningen praktiseres allerede i tingretten og i mindre alvorlige straffesaker i lagmannsretten.

Unge Høyre ser den nåværende juryordningen som ugunstig med tanke på menneskers rettssikkerhet, da den verken fungerer som den en gang var tiltenkt eller som den burde.

Det som ligger til grunn for en juryordning er prinsippet om at mennesker i et rettssamfunn skal dømmes av sine likemenn. Dagens likemann i det norske rettsystemet er i grove trekk en hvit middelaldrende mann med høyere utdannelse, over gjennomsnittlig inntekt og politikerbakgrunn. Tanken om at man skal dømmes av sine likemenn har således mistet mye av dens opprinnelige betydning.

Det stilles ikke krav til en jurys objektivitet i en sak. Dette betyr at en som er tiltalt kan risikere å bli dømt på et subjektivt grunnlag, da juryen ikke alltid har den nødvendige kompetansen til å forholde seg objektive i en sak. Ved å innføre meddomsrett vil man treffe beslutninger i rettsystemet som er tuftet på både faglig kompetanse og demokratiske verdier.

For å forbedre rettsikkerheten i samfunnet og bedre ivareta rettighetene til den som har blitt stilt for retten, ønsker Unge Høyre å avskaffe juryordningen og erstatte den med meddomsrett.

Unge Høyre ønsker også å oppfordre de offentlige organene til å utlyse stillinger til befolkningen, slik at våre likemenn kan få mulighet til å bli lekdommere.