Norske styrker til sør

NATO står helt sentralt i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk og er bærebjelken for forsvaret av norsk selvstendighet, og derfor må Norge støtte aktivt opp om samarbeidet.

NATO står helt sentralt i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk og er bærebjelken for forsvaret av norsk selvstendighet. Verken FN eller mer samarbeid med Europa kan erstatte den sikkerhetsgarantien NATO gir oss. Derfor har det vært bred enighet om at Norge må støtte aktivt opp om samarbeidet og den gjensidige solidariteten som har preget alliansen.

Denne solidariteten er i ferd med å forvitre og organisasjonen står i fare for å bli begravet ved et kunstig skille mellom Nord- og Sør-Afghanistan. Det hersker allerede en splittelse mellom de landene som er villig til å bidra der det er farligst, og de som reserverer seg mot å være med og bære den tyngste børen. Nok en gang må Norge sitte på gangen når de store landene, i NATO sammenheng USA, UK, Canada og Nederland, diskuterer operasjoner i hele Afghanistan.

Svekkelsen av solidariteten innad i NATO utgjør et grunnleggende sikkerhetsproblem for Norge, og vi bør derfor være de første til å bygge oppunder et sterkere NATO. Derfor er det svært uheldig, og mot sunn fornuft, at Norge nekter å støtte våre viktigste allierte når de ber om hjelp. Gjensidig forpliktelse for hverandres sikkerhet handler ikke utelukkende om antall soldater på bakken, men om at man bidrar der det trengs mest. Og her har den sterkt SV-influerte rød-grønne regjeringen sviktet, i det de har avslått minst to direkte forespørsler fra NATO om å sende spesialstyrker til Sør-Afghanistan.

NATO har pr januar 08 ca 41 700 soldater i Afghanistan, men det er ikke tvil om at man må øke dette antallet betraktelig for å gi afghanerne og hjelpeorganisasjonene den sikkerheten de behøver for å bygge opp landet. Men det største problemet er alle reservasjonene (caveats) ulike nasjoner har på bruk av sine styrker som hindrer en effektiv bruk av styrkene som allerede er der. Norge fikk merke dette da tyske helikoptre ikke ville støtte nordmenn i kamp i mørket, våre allierte får merke det når Norge nekter å hjelpe styrkene i Sør-Afghanistan.

Europa, og særlig Norge må vise at vi er villige til å ta ansvaret et NATO medlemskap innebærer. Unge Høyre synes regjeringens initiativ til å styrke sivil gjenoppbygging er positivt, og støtter en forsterket videreføring av denne politikken. Samtidig er det kritisk at Norge ikke kjøper seg ut av konflikten. NATOs kjerneoppgave er sikkerhet, og Norge må bidra med militær innsats der det trengs mest. Avdelinger som Hærens Jegerkommando, Marinens Jegervåpen, Telemark bataljon og Etterretningsbataljonen har folk som kan bidra på bakken i Sør-Afghanistan.

Hvis alliansen ikke vinner i Afghanistan, står NATOs fremtid på spill. For fortsatt å sikre NATO og norske sikkerhetsinteresser, mener Unge Høyre at Norge må;

  • Oppheve geografiske restriksjoner på bruken av de norske styrkene og på sikt øke det generelle militære styrkebidraget til Afghanistan