Norge trenger en bedre handlingsregel

Unge Høyre mener vi trenger en bedre handlingsregel, og vil stramme inn pengebruken og bruke pengene slik intensjonen sier.

Handlingsregelen er regelen som definerer hvor mye av Statens pensjonsfond -Utland, ofte kalt ”Oljefondet”, kan brukes av staten. Regelen sier i dag at staten kan bruke den forventete avkastningen av fondet (4 %) hvert år.

Handlingsregelen fra 2001 lyder som følger: ” Petroleumsinntektene fases gradvis inn i økonomien, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens petroleumsfond. Det legges vekt på å jevne ut svingninger i økonomien for å sikre god kapasitetsutnyttelse og lav arbeidsledighet.”

Det var fra innføringen av handlingsregelen i 2001 også en intensjon om at oljepengene skulle brukes til infrastruktur, skattelette, utdanning og forskning. Dette prinsippet har i liten grad blitt fulgt.

Det foreslåtte statsbudsjettet for 2009 var det åttende på rad som er utformet etter at handlingsregelen ble innført. Siden 2001 har økonomien gjennomgått en full konjunktursyklus, slik at vi nå har erfaring med bruk av regelen både i oppgangs- og nedgangstider. Flere forhold taler nå for å evaluere handlingsregelen.

Selv om regjeringen de siste årene har brukt noe mindre oljepenger enn de fire prosentene som det handlingsregelen skulle tilsi, har alle de rødgrønne budsjettene – fremmet i en høykonjunktur – virket mer ekspansivt på økonomien enn forrige Høyreregjerings budsjetter gjorde – i en lavkonjunktur. Unge Høyre vil at Høyre skal føre en mer ansvarlig økonomisk politikk i forhold til konjunkturene. Det vil si at vi forventer at Høyre i høykonjunkturer er modige nok til å bruke langt mindre penger enn det handlingsregelen gir rom for.

Det er ikke slik at alle budsjettkroner skaper like mye press i økonomien. En krone brukt til vekstfremmende skatteletter eller på samfunnsnyttig infrastruktur når det er ledig kapasitet, gir generelt mindre press i økonomien enn en krone brukt på offentlige nyansettelser og tjenesteproduksjon.

Unge Høyre mener:

  • At handlingsregelens fireprosentregel bør strammes inn
  • At intensjonen om at oljepengene kun skal brukes til infrastruktur, utdanning, skattelette og forskning bør følges
  • At Høyre i regjering skal bruke handlingsregelens rom for å drive motkonjunktursyklus, noe som først og fremst innebærer å bruke langt mindre oljepenger i høykonjunkturer