Nei til datalagringsdirektivet!

Unge Høyre mener datalagringsdirektivet bryter med de grunnleggende rettighetene man bør ha i en liberal rettstatt, og er sterk motstander av direktivet.

I løpet av 2008 skal det såkalte datalagringsdirektivet innføres i Norge. Direktivet innebærer en plikt til å lagre trafikkdata fra telekommunikasjon for samtlige nordmenn. Det omfatter blant annet bruk av fasttelefon, mobiltelefon, internett og e-post. Meningen med direktivet er at det skal være til hjelp for politiet for å bekjempe kriminalitet. Det ble tatt initiativ til innføring av direktivet etter terrorbombingen i England.

På grunn av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å innføre direktivet, men vi kan bruke reservasjonsretten vår. Den har i midlertidig aldri vært brukt og Høyre spesielt har tidligere vært skeptiske til å ta den i bruk.

Dette direktivet, hvis det blir innført, innebærer også at teleselskapene må lagre mye mer informasjon enn de gjør i dag; informasjon som de ikke har noen egeninteresse i å lagre. Det er ikke lenge siden hackere gjennom Talkmore fikk tak i mange hundretusen personnumre. Slike tilfeller vil bli enda mer alvorlige jo mer informasjon teleselskapene har tilgang til. I og med at selskapene ikke har egeninteresse i datalagringen, vil kostnadene knyttet til sikkerhetstiltak bli en byrde og til slutt havne hos forbrukerne.

Det har blitt reist spørsmål om direktivet er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen, artikkel 8, som omhandler retten til personvern. Spesielt bestemmelsen om at inngrep i privatlivet skal være forholdsmessige. Unge Høyre mener det ikke er forholdsmessig å overvåke alle innbyggerne i Norge for å kunne kontrollere noen få.

Unge Høyre mener at:

  • Datalagringsdirektivet er en trussel mot individets rett til personvern, og er et steg i retning av overvåkningssamfunnet, og bør derfor ikke innføres i Norge.
  • Norge bør bruke reservasjonsretten for å hindre at direktivet blir innført.