Et forsvar i balanse

For å få et forsvar som er i stand til å oppfylle de oppgavene de er satt til mener Unge Høyre at forsvaret må styrkes.

Unge Høyre ser med bekymring på at det Norske Forsvaret ikke lenger er i stand til å løse de oppgaver som politikerne ønsker. Dette er et direkte resultat av at Forsvaret ikke får de bevilgninger som kreves for å opprettholde en forsvarlig styrkeproduksjon, trening og investeringer. Dette har over en tid medført at Forsvaret i dag er under ”kritisk masse” og at base- og støttestrukturen er uforholdsmessig stor i forhold til den operative strukturen.

Forsvaret bruker store summer på å finansiere drift av baser hvis eksistens beror på distriktspolitiske hensyn. Konsekvensen er at Forsvaret må kutte i alt fra vedlikehold og drift av materiell til øvelser og kritisk trening.

Unge Høyre ønsker at Norge skal ha et operativt forsvar som kan løse oppgaver i inn og utland etter politisk ønske. Forsvaret skal være et politisk verktøy til å hevde norsk territoriell suverenitet og delta i internasjonale oppdrag.

For at dette skal kunne gjennomføres må forsvaret få bevilgninger som henger sammen med de behov de politiske vedtakene medfører, samtidig som vedlikehold og drift av allerede tilskaffet utstyr og våpen sikres

Unge Høyre ønsket et Forsvar som kan løse oppgaver nasjonalt og internasjonalt. Oppgavene spenner seg fra å hevde norsk suverenitet til å oppfylle våre allianseforpliktelser gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner av ulik art. Et godt og effektivt Forsvaret fordrer at de politiske ambisjonene som danner grunnlaget for Forsvarets virksomhet er langsiktige, og at finansieringen er tilsvarende langsiktig og stabil over tid.

Unge Høyre krever at Forsvaret på kort sikt får de nødvendige midler for på en tilfredsstillende måte oppfylle eksisterende politiske ambisjoner og føringer for Forsvarets virksomhet. På lengre sikt må det vedtas en operativ struktur og en base- og støttestruktur som finansieres og holdes stabil over tid. En struktur i økonomisk balanse forutsetter videre at forsvarsbudsjettet justeres tilsvarende forsvarssektorens reelle kostnadsutvikling på omkring 2 % utover konsumprisindeksen.