Høyre tilbake i regjering i 2009

Før stortingsvalget i 2009 vedtok Unge Høyres landsstyre en rekke krav til hva Høyre skulle gjennomføre dersom Høyre kom i regjering.

Høstens kommunevalg ble et godt valg for Høyre. Antallet kommunestyrer hvor Høyre spiller en sentral rolle økte betraktelig og stadig flere innbyggere rundt omkring i landets kommuner vil oppleve resultatene av Høyre politikk de fire neste årene.

Høstens kommunevalgseier må være en inspirasjonskilde for den lange valgkampen som begynner nå og som ender opp med Stortingsvalget i 2009. For Høyre er målet klart; vi skal tilbake i Regjering!

Men en valgseier kommer ikke av seg selv og vi i Høyre må bruke de neste årene på å blankpusse vår egen profil og vise velgerne hva de får ved å stemme Høyre.

Høyre er det partiet som tydeligs kjemper for individets rettigheter og frihet og en mindre stat. Høyre skal være det konservative partiet som bygger opp om de grunnleggende verdiene i samfunnet; ytringsfriheten, næringsfriheten, organisasjonsfriheten, menneskerettighetene, forvalteransvaret, toleranse og respekt ovenfor andre mennesker og kulturer, troen på det sivile samfunn og frivilligheten som det sterkeste fundamentet i samfunnet som ulike samlinger av enkeltmennesker.

Det er disse verdiene som er grunnpilarene i Høyres politikk og det er her velgerne skal se forskjellene mellom sosialistisk politikk og Høyres politikk.

Ytringsfrihet og mangfold

Høyre vil aldri gå inn for begrensinger i ytringsfriheten, med de unntak som er direkte injurierende mot enkeltpersoner. Et demokrati vil alltid være avhengig av ytringsfriheten.

Høyre mener ytringsfriheten vil være best ivaretatt ved at det er det sivile samfunn som driver mediene. Den frie pressen kan ikke være det offentliges og politikernes fremste kritiker dersom pressen er avhengig av støtte fra de samme institusjoner og mennesker.

Unge Høyre vil derfor:

 • Verne om ytringsfriheten ved blant annet å fjerne blasfemi og rasismeparagrafen.
 • Fjerne pressestøtten til norske medier

Verdiskapning og fordeling

Høyre er det partiet i Norge som tydeligst forstår at verdier må skapes før de kan fordeles. Staten er ingen utømmelig kilde av rikdom. Rikdommen skapes av det arbeidende mennesket.

Unge Høyre mener det er ønskelig at lang mer av de verdiene som skapes av det enkelte mennesket, også i størst mulig grad skal forvaltes av det enkelte mennesket.

Unge Høyre vil derfor:

 • Fjerne formueskatten
 • Fjerne arveavgiften
 • Fjerne toll på varer og dermed åpne for med frihandel gjennom forpliktende internasjonale avtaler.
 • Innføre et mer flatere skattesystem med betydelig lettelser til de med lavere og midlere inntekter.
 • Fjerne fylkeskommunen.
 • Øke frikortgrensen.

Unge Høyre ønsker at staten skal ta seg av grunnleggende oppgaver i samfunnet som helse, skole, grunnleggende infrastruktur og forsvar. Slik sørger vi for at staten har et godt utviklet sikkerhetsnettet som fanger opp individer som av ulike årsaker faller igjennom i samfunnet.

Unge Høyre vil derfor:

 • Redusere næringssubsidiene
 • Redusere landbrukssubsidiene
 • Starte nedsalg av aksjer i statlig eide selskaper.
 • Likestille alle private og offentlige næringsforetak
 • Sikre et fortsatt godt sikkerhetsnett som fanger opp mennesker som på et eller annet tidspunkt er avhengig av det offentliges hjelp.

Miljø

Det ligger i et konservativt partis natur og verne om miljøet for kommende generasjoner. Unge Høyre mener av prinsipp at det er forurenser som skal betale gjennom ulike miljøavgifter.
Unge Høyre vil derfor:

 • Opprettholde miljøavgiftene som sørger for at forurenser betaler for miljøskader og redusere avgiftene som bare oppleves som en melkeku for Staten.
 • Ta vare på og verne om den norske faunaen
 • At Norge skal være en aktiv pådriver i alle internasjonale prosesser med sikte på miljøavtaler på tvers av landegrensene
 • Være en pådriver for høyhastighets jernbane.

Skole og utdanning

Høyre skal alltid være partiet for utdanning og forskning. Fremtiden skapes på skolebenken og det er både det sivile samfunns og det offentliges ansvar å skape verdens beste skole.

Unge Høyre vil derfor:

 • Bruke bevilgningene til utdanningssektoren mer effektivt enn i dag.
 • Øke inntakskravet til lærerutdanningen
 • Bygge ned oppsigelsesvernet i skolen
 • Gi skolene langt større handlingsrom innen den daglige driften av skolen og skolenes pedagogiske plattform
 • Sikre at all undervising blir gitt av kvalifisert personell og sørge for at ukvalifisert arbeidskraft ikke blir benyttet i undervisningssammenheng.

Forsvar, sikkerhet og utenrikspolitikk

Forsvar og utenrikspolitikk må få en langt større og viktigere posisjon i den politiske debatten. Et konservativt parti som Høyre skal støtte opp om forsvaret og sørge for at Norge er en aktiv del av NATO samt at vi tar del i flest mulig utenlandsoppdrag i FN regi.

Unge Høyre ønsker også at Høyre skal ta opp EU-debatten snarest mulig, og at dette blir en sentral del av valgkampen i 2009.

Norsk tilstedeværelse hos våre viktige handelspartnere, både i nåtid og fremtid, er viktig for norske næringer, derfor må Norge utvide utenrikskorpset gjennom flere ambassader og konsulater.

Unge Høyre vil derfor:

 • At Norge skal bli medlem av EU så snart som mulig
 • Utvide den norske utenrikstjenesten gjennom flere ambassader og konsulater
 • At Norge skal ha et sterkere fokus på å legge press på andre land som har høy toll på norske varer og tjenester
 • Ha et sterkt forsvar
 • Avskaffe obligatorisk førstegangstjeneste.
 • Bygge opp kapasiteten til forsvaret slik at vi kan ta på oss flere utenlandsoppdrag
 • At Norge skal være et sentralt og lojalt medlem av NATO

Med disse sakene og dette fokus håper Unge Høyre at Høyre skal komme inn i regjering igjen i 2009.