Unge Høyre er imot kriminalisering av sexkjøp

Unge Høyre mener kriminalisering av sexkjøp vil gjøre hverdagen farligere og mer utrygg for de prostituerte, og er derfor mot en kriminalisering.

Debatten om hvorvidt man skal kriminalisere kjøp av sex blusser opp fra tid til annen.

For Unge Høyre er imidlertid saken helt klar; vi ønsker ikke å kriminalisere kjøp av sex.

De ivrigste tilhengerne for et slik forbud argumenterer med at dette vil føre til at politiet vil få lettere oversikt over prostitusjonsmiljøet, at det vil bli lettere å få tak på bakmennene og at et slik forbud vil ha en allmennpreventiv effekt som vil forhindre folk fra å kjøpe sex.

Unge Høyre mener den eneste effekten av et forbud mot kjøp av sex vil være at miljøet forsvinner ut fra det synlige bymiljøet og under bakkeplan. Dette vil føre til mindre sikkerhet for de prostituerte og at de prostituerte vil måtte gi mer av sin egen kontroll over til bakmennene.

Dette er da også grunnen til at representanter fra de prostituerte går så kraftig i mot et forbud mot kjøp av sex.

Kjøp og salg av sex vil dessverre alltid være et element i et samfunn. Prostitusjon har eksistert til alle tider og et forbud mot kjøp av sex vil ikke kunne gjøre noe med det. Erfaringene fra Sverige, som har innført et slikt forbud, viser da også tydelig at prostitusjonen ikke har forsvunnet. Den har bare forlatt det synlige gateplan og gått under bakken.

Unge Høyre er prinsipielt i mot å innføre forbud og lover for forbudet og lovenes egen skyld. En må være sikker på å oppnå en ønsket effekt med innføringen av en lov og man må sørge for å håndheve loven på en god og forsvarlig måte.

Et forbud mot kjøp av sex vil ikke ta bort prostitusjonen og vil i så måte bli en lov uten effekt. Politiet har også sagt at det vil bli vanskelig å håndheve en eventuelt slik lov.

I stedet for å innføre symbolske lover i den hensikt å bedre hverdagen til de prostituerte mener Unge Høyre det heller må gjøres mer av det som faktisk nytter. Hver dag legger ulike frivillige organisasjoner og foreninger ned et formidabelt arbeid i gjøre hverdagen til de prostituerte litt bedre. Dette er tiltak Unge Høyre støtter og som vi gjerne ser mer av.

Kampen mot menneskehandel og bekjempelse av bakmennene må også intensiveres. Det er ingen som skal kunne tjene penger på andre menneskers liv og kropp.

Unge Høyre mener:

  • Et forbud mot kjøp av sex må ikke innføres
  • Tiltak for å bedre hverdagen til de prostituerte må prioriteres
  • Kampen mot menneskehandel og bakmennene må intensiveres