Valgfrihet

Unge Høyre kjemper for din rettighet til å bestemme mer over eget liv, og kjemper imot forbud, påbud, høye skatter og andre inngrep fra staten.

Dette er Unge Høyres syn

Mennesker er ikke ufeilbarlige. Likevel er valgfrihet i seg selv et gode. For at mennesker skal ha muligheten til å utvikle seg i tråd med egne overbevisninger, må de ha friheten til å ta valg som majoriteten kanskje mener er feil. Riktige valg for noen kan være gale valg for andre.

Vi mener staten i minst mulig grad skal ta valg på vegne av innbyggerne. Forutsetningen for valgfrihet er at det ikke går på bekostning av andres individuelle rettigheter.

En omfattende stat vil begrense vår frihet til å ta egne valg og initiativ. En stat som er mektig nok til å gi innbyggerne alt de ønsker, er også mektig nok til å ta alt fra dem.

Unge Høyre mener det er umulig å forutse og planlegge fremtiden for enkeltindivider bedre enn individene kan selv. Derfor er en altomfattende stat et dårlig styringsorgan. Dette går mot våre liberale rettsverdier og vil resultere i en selvforsterkende og udemokratisk stat.

Unge Høyres liberalkonservative grunnlag setter grenser for hvor omfattende politiske vedtak skal være og sikrer enkeltmenneskets plass i samfunnet. Vi har en optimistisk tro på mennesket og dets evne til å ta egne valg.

Unge Høyre mener:

  • At enkeltmennesket skal, så langt det lar seg gjøre, ha friheten til å leve uten innblanding fra staten.
  • Forbud, påbud eller inngripende politiske vedtak, innskrenker enkeltindividets frihet og uansvarliggjør mennesket.