Utslippsfri transportsektor

Unge Høyre vil redusere utslippene fra veiene ved å ha gode fordeler for å kjøpe og kjøre el-bil

Dette er problemet

Transportsektoren har de største CO2-utslippene i ikke-kvotepliktig sektor og står for om lag en fjerdedel av norske klimagassutslipp. Utslippene fra transport er derfor en av Norges største klimautfordringer. Hovedsakelig består utslippene av persontransport med bil, næringstransport (tungtransport og varebiler), fly, samt sjøfart og fiske. Oljebaserte drivstoff brukes gjennomgående, noe som genererer høye CO2-utslipp. Utslippene fra veitrafikken har også helsemessige konsekvenser. Transport med skip og fly har store og økende utslipp. 

Det finnes gode løsninger for å redusere utslippene fra veitransport. En vellykket elbilpolitikk har medført en stor elektrifisering av bilparken. En høy andel av nybilsalget er nullutslippsbiler. Unge Høyre mener det er avgjørende å bygge ut et godt ladenett for elbiler i hele landet. Det er også nødvendig å videreføre elbilfordelene for å sikre elbilenes konkurransefortrinn. Det må bli dyrere å kjøpe forurensende biler gjennom en økning av engangsavgiften basert på utslipp. I fremtiden vil det også være behov for å kjøre bil. Denne bilismen bør være grønn.

Dette er Unge Høyres løsning

 • Lovfeste kravet om at nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025. 
 • Videreføre fritaket for engangsavgift og merverdiavgift på elbiler og andre nullutslippsbiler til konkurransedyktighet oppnås uten kompenserende tiltak. 
 • Sikre maks halv pris for nullutslippsbiler i bomstasjoner, ferger og parkering. 
 • Gi fulle «elbilfordeler» for hydrogenbiler. 
 • Midlertidig øke vrakpanten til 30 000 kroner for å øke utskiftingstakten i bilparken. Det må stilles krav om utbytting til et miljøvennlig alternativ. 
 • Bygge ut hurtigladeinfrastruktur for el-kjøretøy i hele landet. 
 • Bygge ut ladepunkter på offentlige parkeringsplasser, parkeringsanlegg og borettslag.
 •  Stille krav om ladepunkter for alle nybygg, arbeidsplasser og varehandel/utsalgssteder. 
 •  Sikre en fornuftig utbygging av fyllestasjoner for hydrogen og biogass. 
 • Minimere bruken av salting på riksveiene.
 • Innføre et satellittbasert veiprisingssystem med GPS som ivaretar hensynet til personvernet, som en erstatning for bompenger. Bilister kan velge å reservere seg og kreve manuelt oppgjør. 
 •  Bruke bompenger som finansieringskilde for nye kollektiv- og veiprosjekter inntil det satellittbaserte veiprisingssystemet er på plass.