Kollektiv-transport

Unge Høyre mener grønn kollektivtransport er en viktig del av det grønne skiftet

Dette er problemet

Kollektivtilbudet må være lett tilgjengelig og enkelt å bruke. Sammen med gang- og sykkelveier er kollektivtransport løsningen på kø-, parkerings- og miljøproblemene i byene. Et godt kollektivtilbud forutsetter at det går ofte, har god kapasitet og er lett å kombinere med ulike kollektivløsninger og andre transportformer. Unge Høyre mener målet må være å ha nullutslippskjøretøy i kollektivtransporten. Unge Høyre mener også det er viktig å fortsette langs kollektivknutepunktene for å sikre mest mulig effektiv utnyttelse av kollektivtransporten. 

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Stille krav til fylkeskommunene om å tilby null- eller lavutslipps kollektivtilbud. 
  • Innføre en nasjonal plattform for bestilling av billetter på kollektivreiser. 
  • Innføre miljøkrav til buss- og taxibransjen med forutsigbar opptrappingsplan. 
  • Bygge ut effektive kollektivknutepunkter, traseer og rasjonelle stoppmønstre for kollektivtransporten. 
  • Gi arbeidsgiverne skattefradrag for kjøp av kollektivkort til ansatte.