Transport

Unge Høyre vil hjelpe deg komme raskere frem og tryggere hjem, med mindre klimautslipp på veien.

Dette er problemet

Norge er et stort land med få innbyggere. Gode veier og bane er avgjørende for å sikre et lønnsomt næringsliv og bærekraftig mobilitet for innbyggerne våre. Likevel står vi overfor noen utfordringer: kun 5 prosent av tilgjengelig infrastrukturkapasitet benyttes effektivt, og fremtidige investeringer planlegges med utdatert teknologi.

Unge Høyre vil ta et oppgjør med forestillingen om at investering i en bestemt transportform alltid er rett løsning. Derfor vil Unge Høyre avvikle målet om å flytte mer gods fra vei til bane. Store samferdselsutbygginger i Norge planlegges gjennom Nasjonal transportplan (NTP). Utfordringen med NTP er at prosjektene avklares så langt frem i tid at det begrenser vår evne til å utnytte teknologiske forbedringer. Det er også et problem at de folkevalgte fisker etter velgere gjennom løfter om dyre samferdselsutbygginger. Derfor må prioriteringene i NTP legges på faglige grunnlag. Unge Høyre vil prioritere de transportløsningene med høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  

Unge Høyre vil føre en politikk som gir effektive transportløsninger med lavest mulig utslipp. Det må bli billigere og enklere å forflytte seg og utslippene må ned.

Transportsektoren har de største CO2-utslippene i Norge og står for om lag en fjerdedel av norske klimagassutslipp. Utslippene fra transport er derfor en av Norges største klimautfordringer.

Dette er Unge Høyres løsning

 • Lovfeste kravet om at nye personbiler må være utslippsfrie fra 2025.
 • Midlertidig øke vrakpanten til 30 000 kroner for å øke utskiftningstakten i bilparken. Det må stilles krav om utbytting til et miljøvennlig alternativ.
 • Bygge ut hurtigladeinfrastruktur for el-kjøretøy i hele landet.
 • Stille krav til fylkeskommunene om å tilby null- eller lavutslipps kollektivtilbud.
 • Gi arbeidsgiverne skattefradrag for kjøp av kollektivkort til ansatte.
 • Stille krav om utslippsfri jernbane innen 2030.
 • Stille strengere klimakrav i anbudene for kortbanenettet.
 • Bruke mer biodrivstoff i flysektoren.
 • Fase inn el-fly raskt når teknologien blir moden.
 • Samle deler av blant annet Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet inn i et Transportdirektorat, som har det overordnede ansvaret for prioriteringene i NTP og som samordner innkjøp av materiell til transportsektoren. 
 • Prioritere de prosjektene som er samfunnsøkonomiske lønnsomme i NTP. 
 • Liberalisere regelverket for bruk av selvkjørende transportteknologi. 
 • Utnytte veikapasiteten i pressområdene bedre, gjennom for eksempel fleksible kjørefelt. 
 • Ha et mål om nullutslippsmobilitet, også i tungtransporten. 
 • Prioritere og belønne mest miljøvennlig transport, heller enn bestemte transportmetoder. 
 • Gjennomgå innkjøpsrutinene i offentlig sektor, med mål om å redusere innkjøpskostnadene. 
 • Redusere antallet byvekstavtaler. 
 • Gjennomføre en forsøksordning der plakater og boards langs veiene delfinansierer utbygging og vedlikehold av vei og bane.