Tog

Unge Høyre mener toget er en del av klimaløsningen, og vil bygge ut jernbanenettet.

Dette er problemet

Frakt av personer og varer står for en høy andel utslipp i Norge. For å løse klimakrisa er det nødvendig at flere tar toget og at vi frakter mer gods og varer på tog. Tog er en viktig del av transportsystemet i Norge. Tog kan gå på elektrisitet eller hybridløsninger som gjør at de ikke forurenser. Dette gjør tog til et godt alternativ til bil og fly. 

Dette er Unge Høyres løsning

  • Bygge flere jernbanestrekninger, bedre kapasitet og gjøre det billigere for ungdom å ta tog. 
  • Legge til rette for lyntog mellom byene der det er lønnsomt.
  • Stille krav om utslippsfri jernbane innen 2030 ved å erstatte diesel på jernbane med elektrisitet eller hydrogen innen 2030.
  • Prioritere utvidelsen av sporkapasitet i NTP, der sporkapasiteten er flaskehalser for godstog persontrafikk på jernbanen. 
  • Prioritere nye godstogkorridorer i NTP, som kan føre til at en større andel av gods fraktes med jernbanen. 
  • Prioritere godstrafikk foran persontrafikk på jernbanen i større grad enn i dag.
  • Støtte forskning på Hyperloop og utrede muligheten for Hyperloop-system. 
  • Tillate togselskap å etablere seg på konkurranseutsatte jernbanestrekninger.