Kjernekraft

Kjernekraft er billig, trygt og effektivt. For å dekke verdens energibehov og redusere utslippene, vil Unge Høyre bruke kjernekraft.

Dette er problemet

Kjernekraft er klimavennlig. Forurensningen er minimal under normale forhold. Ulempene knyttet til kjernekraft er at kjernefysisk avfall må lagres sikkert i mange år. Konsekvensene av en kjernefysisk nedsmelting i en moderne reaktor kan få alvorlige konsekvenser selv med dagens teknologi. Imidlertid regnes kjernekraft som svært trygt og effektivt. I dag er det mulig å bruke andre brensler enn uran og plutonium i kjernekraftverk; for eksempel thorium.

Dette er Unge Høyres løsninger

Unge Høyre mener det viktigste i energipolitikken er å produsere nok energi til å dekke verdens behov med lavest mulig utslipp og miljøforurensing. Vi mener det ikke finnes prinsipielle grunner for å si nei til utbygging av kjernekraft. Produksjonen er svært lønnsom, kraften er billig, tilgangen på brensel er god, Norge har optimale forhold for sikker produksjon og lagring, samtidig som de miljømessige konsekvensene er få. Produksjon av kjernekraft har også den laveste dødsraten per produserte kilowattime (kWh) sammenlignet med alle andre energikilder. Dersom det skal åpnes for produksjon og lagring av kjernefysisk materiale, må det underlegges strenge kontrolltiltak og skje i overensstemmelse med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og Norges folkerettslige forpliktelser. 

Unge Høyre vil: 

  • Støtte forskning på thorium og vurdere åpningen av kjerneproduksjon i Norge. 
  • Intensivere forskningsinnsatsen på kjernekraft, blant annet på Kjeller, i Halden og i CERN. 
  • Sikre IAEA større makt som kontroll- og overvåkningsorgan og anerkjenne IAEA som maktorgan i forbindelse med håndheving av regler knyttet til kjernekraft. 
  • Sørge for sikker lagring av det norske kjernefysiske avfallet.