Olje og gass

Unge Høyre mener olje- og gassnæringen må omstilles, ikke nedlegges over natten.

Dette er problemet

Unge Høyre vil føre en ansvarlig og forutsigbar petroleumspolitikk som tar hensyn til klima, miljø og grønn omstilling, som sikrer velferdssamfunnets inntekter og sysselsettingen.

Etter at Norge fant olje i 1969, så har vi blitt et av verdens rikeste land. Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten gitt en verdiskaping på om lag 14 000 milliarder kroner. Olje- og gassindustrien er i dag landets viktigste kunnskapsnæring – og det finnes utallige eksempler på «spin-off»-teknologier til andre sektorer. Olje- og gassressursene gir Norge store inntekter og fører til betydelig verdiskaping. En arbeider innen petroleumssektoren skaper for eksempel verdier tilsvarende 21 arbeidere innen norsk reiseliv. 

Ressursene vil fortsette å være viktige for Norge i mange år fremover. Ny teknologiutvikling og innovasjon i sektoren vil være viktig for å opprettholde næringens konkurranseevne i fremtiden, og bedre omstillingen til andre næringer. Raske endringer i petroleumspolitikken kan være skadelig for både inntekter, investering og sysselsetting. 

Likevel er petroleumsproduksjonen det som bidrar i størst grad til utslipp av klimagasser. Dersom verden skal nå målene i Paris-avtalen, vil etterspørselen etter olje og gass falle i årene som kommer. Økende usikkerhet knyttet til framtidig etterspørsel gjør at Norge bør vurdere behov for endringer i dagens petroleumsskatteregime. Dette for å sikre at norske skattebetalere ikke tar økende risiko i et marked med voksende usikkerhet om etterspørsel. Det kan gjøres gjennom å innføre en kontantstrømskatt, redusere friinntekten, endre avskrivingsreglene eller samle friinntekt og rentefradrag i et kapitalavkastningsfradrag. Norge må være forberedt på tiden etter oljealderen, og sørge for at insentiver og støtteordninger er med på å fremme denne omstillingen, ikke bremse den. 

Dette er Unge Høyres løsninger

  • Legge til grunn en markeds- og klimabasert nedtrapping av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. 
  • Stille krav om utarbeidelsen av sensitivitetsanalyser for etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt. 
  • Endre petroleumsskattesystemet, med mål om å sikre investeringsnøytralitet og skjerme staten for økt etterspørselsrisiko. 
  • Føre et forutsigbart nivå på tildelinger av nytt leteareal på norsk sokkel. 
  • Opprettholde CO2-avgiften på sokkelen for å stimulere næringen til å redusere utslipp og ha en konkurransefordel når kvoteprisen blir høy internasjonalt. 
  • Videreføre leterefusjonsordningen. 
  • Se brukspotensiale i CCS teknologi; fangst, transport og lagring av CO₂, og ønsker å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, også i olje- og gassindustrien