Olje- og gass

Unge Høyre vil føre en ansvarlig og forutsigbar petroleumspolitikk som tar hensyn til klima, miljø og grønn omstilling, som sikrer velferdssamfunnets inntekter og sysselsettingen.

Etter at Norge fant olje i 1969, så har vi blitt et av verdens rikeste land. Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten gitt en verdiskaping på om lag 14 000 milliarder kroner. Olje- og gassindustrien er i dag landets viktigste kunnskapsnæring – og det finnes utallige eksempler på «spin-off»-teknologier til andre sektorer. Olje- og gassressursene gir Norge store inntekter og fører til betydelig verdiskaping. En arbeider innen petroleumssektoren skaper for eksempel verdier tilsvarende 21 arbeidere innen norsk reiseliv. 

Ressursene vil fortsette å være viktige for Norge i mange år fremover. Ny teknologiutvikling og innovasjon i sektoren vil være viktig for å opprettholde næringens konkurranseevne i fremtiden, og bedre omstillingen til andre næringer. Raske endringer i petroleumspolitikken kan være skadelig for både inntekter, investering og sysselsetting. 

Likevel er petroleumsproduksjonen det som bidrar i størst grad til utslipp av klimagasser. Dersom verden skal nå målene i Paris-avtalen, vil etterspørselen etter olje og gass falle i årene som kommer. Økende usikkerhet knyttet til framtidig etterspørsel gjør at Norge bør vurdere behov for endringer i dagens petroleumsskatteregime. Dette for å sikre at norske skattebetalere ikke tar økende risiko i et marked med voksende usikkerhet om etterspørsel. Det kan gjøres gjennom å innføre en kontantstrømskatt, redusere friinntekten, endre avskrivingsreglene eller samle friinntekt og rentefradrag i et kapitalavkastningsfradrag. Norge må være forberedt på tiden etter oljealderen, og sørge for at insentiver og støtteordninger er med på å fremme denne omstillingen, ikke bremse den. 

Unge Høyre vil: 

  • Legge til grunn en markeds- og klimabasert nedtrapping av petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. 
  • Stille krav om utarbeidelsen av sensitivitetsanalyser for etterspørsel og karbonpris i forbindelse med planer for utbygging og drift av eventuelle nye felt. 
  • Endre petroleumsskattesystemet, med mål om å sikre investeringsnøytralitet og skjerme staten for økt etterspørselsrisiko. 
  • Føre et forutsigbart nivå på tildelinger av nytt leteareal på norsk sokkel. 
  • Opprettholde CO2-avgiften på sokkelen for å stimulere næringen til å redusere utslipp og ha en konkurransefordel når kvoteprisen blir høy internasjonalt. 
  • Videreføre leterefusjonsordningen. 
  • Se brukspotensiale i CCS teknologi; fangst, transport og lagring av CO₂, og ønsker å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO₂-håndtering i Norge, også i olje- og gassindustrien