Utenforskap


I Norge har vi hatt lav arbeidsledighet de siste årene, men det er vanskelig å spå hvordan arbeidsledigheten utvikler seg fremover. På tross av lav arbeidsledighet var andelen sysselsatte i 2020 før korona-pandemien traff to prosentpoeng lavere enn i år 2020. I 2017 mottok i underkant av 700 000 mennesker – omtrent 20 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år – en inntektssikringsytelse. Jo flere som jobber, jo flere er med på å bidra til statskassen, og forsørger seg selv. I tillegg skaper jobber tilhørighet og fellesskap. Det er bra for fysisk og psykisk helse. Det er derfor avgjørende at vi får flere som står utenfor arbeidslivet, inn.

Unge Høyre vil: 

  • Ha en større omlegging av inntektssikringssystemet, der det sikres at det alltid skal lønne seg å være i jobb eller utdanning. 
  • Utvide bruken av «Individuell jobbstøtte» med mål om å få flere inn i arbeidslivet. 
  • Øke bruken av gradert uføretrygd. 
  • Gjøre kravene strengere for å få full uføretrygd. 
  • Favorisere arbeidsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet. 
  • Innføre en ordning med skattekreditt for mennesker som går fra trygd til arbeid i en avgrenset periode. 
  • Innføre et flatt jobbskattefradrag. 
  • Ha aktivitetsplikt for alle aldersgrupper ved sosialhjelp. 
  • At uføretrygd tidsbegrenses og gis en ny vurdering minimum hvert femte år.