Utenforskap

Unge Høyre vil hjelpe flere tilbake i jobb og tilbake til samfunnet.

Dette er problemet

I Norge har vi hatt lav arbeidsledighet de siste årene, men det er vanskelig å spå hvordan arbeidsledigheten utvikler seg fremover. På tross av lav arbeidsledighet var andelen sysselsatte i 2020 før korona-pandemien traff to prosentpoeng lavere enn i år 2020. I 2017 mottok i underkant av 700 000 mennesker – omtrent 20 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år – en inntektssikringsytelse. Jo flere som jobber, jo flere er med på å bidra til statskassen, og forsørger seg selv. I tillegg skaper jobber tilhørighet og fellesskap. Det er bra for fysisk og psykisk helse. Det er derfor avgjørende at vi får flere som står utenfor arbeidslivet, inn.

Dette er Unge Høyres løsning

  • Ha en større omlegging av inntektssikringssystemet, der det sikres at det alltid skal lønne seg å være i jobb eller utdanning. 
  • Utvide bruken av «Individuell jobbstøtte» med mål om å få flere inn i arbeidslivet. 
  • Øke bruken av gradert uføretrygd. 
  • Gjøre kravene strengere for å få full uføretrygd. 
  • Favorisere arbeidsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet. 
  • Innføre en ordning med skattekreditt for mennesker som går fra trygd til arbeid i en avgrenset periode. 
  • Innføre et flatt jobbskattefradrag. 
  • Ha aktivitetsplikt for alle aldersgrupper ved sosialhjelp. 
  • At uføretrygd tidsbegrenses og gis en ny vurdering minimum hvert femte år.