Unge uføre

Antallet unge uføre i Norge øker. Unge Høyer mener det er feil å gi opp mennesker i arbeidslivet i så tidlig alder. 

Dette er problemet

Velferdssamfunnet i Norge er avhengig av at så mange som mulig er i jobb. Derfor er det et stadig økende problem at flere unge faller utenfor samfunnet. Ikke bare for samfunnet, men også for den enkelte. Mennesker i jobb har bedre psykisk helse, opplever mer lykke og er økonomisk uavhengige.  Dessuten er det en trend at økningen i antallet unge uføre i større grad skyldes gutter enn jenter. 

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre ønsker å senke terskelen for at unge uføre skal kunne få prøve seg i arbeid. Vi sier derfor ja til en større bruk av midlertidige ansettelser, aktivitetsplikt og et bedre samarbeid mellom NAV og næringslivet. Ingen skal kunne bli ufør uten at man opplever å bli sett, behandlet med respekt og få et passende tilbud. Det er alltid bedre å bidra litt enn å være sykmeldt på heltid. Derfor ønsker Unge Høyre å innføre en ordning med helsejustert lønn for graderte uføre. Det går ut på man får lønn for den arbeidsevnen man har og trygd for resten. Hensikten med en slik ordning er å gjøre det mulig for personer med nedsatt arbeidsevne til å kunne konkurrere om jobber.

Unge Høyre vil: 

  • Gjøre kravene strengere for å få full uføretrygd. 
  • Innføre en ordning med skattekreditt for mennesker som går fra trygd til arbeid i en avgrenset periode.
  • Innføre lønnsstøtte til bedrifter som ansetter uføre.
  • Utvide bruken av «Individuell jobbstøtte» med mål om å få flere inn i arbeidslivet.
  • Øke bruken av gradert uføretrygd.
  • Innføre aktivitetsplikt for alle trygdehjelpsmottakere.
  • Som hovedregel innføre aktivitetsplikt for alle mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP).