Straff

Unge Høyre mener straffenivået må endre seg for å ta vare på ofrene bedre og for å tilpasse seg et endret kriminalitetsbilde.

fengsel

Dette er problemet

Kriminalitetsbildet i Norge endrer seg, og det betyr at måten vi straffer på også må endres. Alle mennesker har en fri vilje. Det betyr at alle mennesker har et valg om de ønsker å begå en kriminell handling eller ikke. Valget enkeltmennesker tar, må ha konsekvenser.

Seksuallovbrudd har store konsekvenser for samfunnet, men aller mest for hvert enkelt offer. Mulig domfellelse er ofte langt frem på grunn av lange køer, og usikkerheten rundt om man blir trodd kan være svært belastende.

Dagens regelverk er ikke godt nok for å verne om offeret. For få mennesker som begår seksuelle overgrep blir tatt. For få velger å anmelde, i mange tilfeller fordi de opplever et tungrodd system som ikke prioriterer saken deres.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre mener straff har sin hensikt i samfunnet. Straff skal være avskrekkende for både individet og samfunnet og motvirke kriminelle handlinger.

Unge Høyre vil jobbe for at seksuallovbrudd skal etterforskes nøyere og at kompetansen blant instanser som behandler seksuallovbrudd skal økes.

Unge Høyre ønsker en full gjennomgang av alle seksuallovbrudd for å se hvor man kan bedre offerets vern.

Unge Høyre vil:

  • At grunnlaget for straff skal være individualpreventive og allmennpreventive.
  • Beholde dagens ordning med kvantumsrabatt.
  • Øke maksstraffen for drap, grov voldtekt og grov vold til 30 års fengsel.
  • Fjerne foreldelsesfristen for alle grove voldshandlinger.
  • At personer som er dømt for vold og overgrep skal kunne idømmes livsvarig kontakt- og besøksforbud overfor offeret.
  • At seksuelle handlinger uten samtykke skal være straffbart.
  • Gjøre det straffbart å lyve om å bruke prevensjon, eller fjerne prevensjon uten samtykke under samleie.
  • Øke maksstraffen for seksuallovbrudd.
  • Fjerne minstestraffen for seksuallovbrudd.