Politiet

Unge Høyre vil ha et sterkt politi

Dette er problemet

Lokalkunnskap, lokal tilstedeværelse og god kompetanse og beredskap i alle politidistrikter er viktig for befolkningens trygghet og politiets evne til å løse sine oppgaver. Politiet må være rustet til å møte trusselen fra terror og organisert kriminalitet.

Den registrerte kriminaliteten går ned, men inntar nye former i den globale og digitale tiden. Mer av politiarbeidet vil i fremtiden foregå digitalt. Det norske politiet har høy tillit blant befolkningen. Skal tilliten opprettholdes, må politiet være i stand til å håndtere et komplekst og skiftende kriminalitetsbilde, enten det dreier seg om nye former for organisert kriminalitet, terrorisme eller overgrep på nett. Politiet må tilføres ressurser, kompetanse, utstyr og metoder som holder tritt med utviklingen innenfor rammen av vår rettstat og innbyggernes personvern.

Dette er Unge Høyres løsning

Unge Høyre vil ha effektiv og synlig politiberedskap over hele landet.

Unge Høyre ønsker rask behandling av straffesaker og at lovbrudd straffes kort tid etter at det foreligger rettskraftig dom. Alle anmeldte saker må etterforskes og eventuelt straffeforfølges. Satsingen på virtualisering og simuleringsteknologi innen for eksempel beredskaps- og nødetatene må styrkes.

Inngripende politimetoder skal være underlagt streng domstolskontroll og kun benyttes mot personer og miljøer som mistenkes for svært alvorlig kriminalitet.

Unge Høyre mener politiet i større grad skal være ute i patrulje fremfor å være på kontoret. Et rullende politi gir bedre responstid enn et politi på kontor.

Sakene blir fort gamle dersom de ikke håndteres raskt, og nytt utstyr bidrar til at avhør, bilder, lydopptak og video blir sikret med en gang. På denne måten kan politiet jobbe raskere, og får frigjort tid til de mest alvorlige sakene.

Nærpolitireformen legger til rette for at politiet får nytt teknologisk utstyr i bilen slik at saker kan etterforskes raskere og bedre. Istedenfor at politiet skal reise mellom åsted og kontor, skal sakene etterforskes mest mulig på åstedet. Målsettingen med den nye nærpolitireformen er at politiet skal være operativt, synlig og tilgjengelig, med kapasitet til å etterforske og påtale kriminelle handlinger. Dette krever økt grunnbemanning i politiet.

Unge Høyre er mot generell bevæpning av politiet.