Fengsel

For at flere fengslede i Norge skal rehabiliteres, må kriminalomsorgen bli enda bedre.

fengselsgjerde

Dette er problemet

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet, som motvirker straffbare handlinger, og som samtidig tar hensyn til den enkelte domfelte. Unge Høyre mener at målet alltid skal være at den domfelte skal kunne leve et kriminalitetsfritt liv etter endt soning.

Norge har flere ganger fått krass kritikk fra menneskerettighetsorganer for bruk av varetektsfengsling. Unge Høyre mener soningskapasiteten må økes for å imøtekomme kravene menneskerettighetene stiller til bruk av varetekt og glattcelle.

Barn og unge er i en særsituasjon når det gjelder soning. Det skal alltid være siste utvei å sette barn i fengsel. Vi har en spesiell plikt til å sørge for at barn soner adskilt fra voksne, at soningen er tilpasset barns rett til utfoldelse og skolegang, og at soningen er av en slik art at unge ikke “læres opp” til kriminalitet i fengselet.

Veldig mange innsatte sliter med rus, psykiske problemer eller en kombinasjon av begge. I tillegg blir Norge rangert som et av landene med høyest forekomst av selvmord blant innsatte. Unge Høyre vil ha flere hjelpetiltak og et større fokus på sykdom i norske fengsler.

Dette er Unge Høyres løsning

 • At rehabilitering skal være hovedmålet for soning i norske fengsler.
 • Minske bruken av varetektsfengsling så mye som mulig.
 • Redusere bruken av isolasjon.
 • Redusere bruken av nakenvisiteringer.
 • Forhindre at mindreårige soner med og som voksne.
 • Gi alle innsatte tilbud om samtale med psykolog i løpet av de første syv dagene av soningen.
 • Styrke opplærings- og arbeidstreningsmulighetene for innsatte i norske fengsler.
 • Opprette flere fengselsplasser for ungdom.
 • At kriminelle gjengangere flyttes til andre fengsler enn de har sittet i tidligere.
 • Leie og kjøpe fengselsplasser i andre land som har ratifisert den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • At utenlandske borgere ikke skal sone fengselsstraff i Norge.
 • Sørge for rask utlevering av utenlandske kriminelle med en makstid på 2 måneder.