Kriminell lavalder og kriminal-omsorg

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet, som motvirker straffbare handlinger, og som samtidig tar hensyn til den enkelte domfelte. Unge Høyre mener at målet alltid skal være at den domfelte skal kunne leve et kriminalitetsfritt liv etter endt soning.

Unge Høyre er positive til soningsalternativer som elektronisk soning. Dette gjelder særlig unge førstegangskriminelle som kan få et mer kriminelt nettverk hvis de havner i fengsel.

Norge har flere ganger fått krass kritikk fra menneskerettighetsorganer for bruk av varetektsfengsling. Unge Høyre mener soningskapasiteten må økes for å imøtekomme kravene menneskerettighetene stiller til bruk av varetekt og glattcelle.

Unge Høyre vil: 

  • Beholde dagens kriminelle lavalder på 15 år.